מינוי חברים כדירקטורים

הואיל ותקנון הסוכנות היהודית [פרק VIII, סעיף ו' 3.(א)] מאפשר מינוי חברים וחברים עמיתים בהנהלת הסוכנות היהודית כדירקטורים בחברות של הסוכנות היהודית, באישור של חבר הנאמנים, לפי בקשה בכתב של יו"ר הועדה לנכסים והתחייבויות ובאישור סגן יו"ר הנהלת הסוכנות היהודית ויו"ר הנהלת הסוכנות היהודית, ובלבד שחבר הנאמנים השתכנע, כי קיימות נסיבות מיוחדות;

והואיל ויו"ר הועדה לנכסים והתחייבויות, לאחר שקיבל אישור של יו"ר הנהלת הסוכנות היהודית ושל סגן יו"ר הנהלת הסוכנות היהודית, מבקש בזה מחבר הנאמנים לאשר/לאשרר את המינויים הבאים:
  *    דר' דויד בריקסטון כדירקטור בחברת נתיב1;
  *  גב' אמירה אהרונוביץ כדירקטורית בחברת הרוח הישראלית, מתוקף תפקידה2, וכדירקטורית בחברת    
        דרומה צפונה עידן העתיד;
  *     מר ג'וש שוורץ כדירקטור בחברת הרוח הישראלית; וכן הארכת מינויו כדירקטור במוזיאון ישראל.

והואיל והאנשים הנ"ל בעלי ידע וניסיון רב בתחומי הפעילות של החברות, השתכנע חבר הנאמנים שמתקיימות נסיבות מיוחדות לאישור מינויים אלה.

אשר על כך מוחלט בזה לאשר את המינויים הנ"ל.

1  לגבי מינוי זה סגן יו"ר ההנהלה אינו מעורב בתהליך המינוי
2  על פי תקנון חברת הרוח הישראלית, מנכ"לית הסוכנות היהודית מכהנת כחברת דירקטוריון החברה מתוקף תפקידה Ex officio
 

 

 

שיתוף:           PRINT   
16 יולי 2019 / 13 Tamuz 5779 0