מינוי חברת חבר הנאמנים כדירקטורית בחברה מטעם הסוכנות היהודית

הואיל ועל פי התקנון של הסוכנות היהודית [פרק VIII, סעיף ו' 3.(א)] לא ניתן למנות, בין היתר, חברים בחבר הנאמנים כדירקטורים בחברות של הסוכנות היהודית, אלא אם חבר הנאמנים, לפי בקשה בכתב של יו"ר הועדה לנכסים והתחייבויות ובאישור סגן יו"ר הנהלת הסוכנות ויו"ר הנהלת הסוכנות היהודית, מאשר מינוי כאמור, כחריג, ובלבד שהשתכנע כי קיימות נסיבות מיוחדות;

והואיל ויו"ר הועדה לנכסים והתחייבויות, לאחר שקיבל אישורם של סגן יו"ר הנהלת הסוכנות היהודית ויו"ר הנהלת הסוכנות היהודית, מבקש בזה מחבר הנאמנים לאשר את מינויה של גב' הלנה גלזר כדירקטורית בעמי גור ניהול נכסים בע"מ ובעמיגור - 2000 (99) בע"מ ("החברות").

והואיל וגב' גלזר היא בעלת ידע וניסיון רב בתחומים שונים שיביאו לערך מוסף ותרומה משמעותית לחברות, השתכנע חבר הנאמנים שמתקיימות נסיבות מיוחדות לאישור מינוי זה.

אשר על כך מוחלט בזה לאשר את מינויה של גב' הלנה גלזר כדירקטורית בחברות.
 

 

 

שיתוף:           PRINT   
14 מרץ 2019 / 7 Adar II 5779 0