מינוי חבר חבר הנאמנים כדירקטור בחברה מטעם הסוכנות היהודית

הואיל ועל פי התקנון של הסוכנות היהודית [פרק VIII, סעיף ו' 3.(א)] לא ניתן למנות, בין היתר, חברים בחבר הנאמנים כדירקטורים בחברות של הסוכנות היהודית, אלא אם חבר הנאמנים, לפי בקשה בכתב של יו"ר הועדה לנכסים והתחייבויות ובאישור סגן יו"ר הנהלת הסוכנות ויו"ר הנהלת הסוכנות היהודית, מאשר מינוי כאמור, כחריג, ובלבד שהשתכנע כי קיימות נסיבות מיוחדות;

והואיל ויו"ר הועדה לנכסים והתחייבויות, לאחר שקיבל אישורם של סגן יו"ר הנהלת הסוכנות היהודית ויו"ר הנהלת הסוכנות היהודית, מבקש בזה מחבר הנאמנים לאשר את מינויו של מר דויד סילברס כדירקטור בחברת מרכז הקונגרסים הבינלאומי אי.סי.סי, ירושלים - בנייני האומה בע"מ ("החברה").

והואיל ומר סילברס בעל ידע וניסיון רב בתחום הפעילות של החברות, השתכנע חבר הנאמנים שמתקיימות נסיבות מיוחדות לאישור מינוי זה.

אשר על כך מוחלט בזה לאשר את מינויו של מר סילברס כדירקטור בחברה.
 

 

 

שיתוף:           PRINT   
14 מרץ 2019 / 7 Adar II 5779 0