מדיניות החלוקה של הקרן הצמיתה

הואיל וביוני 2013 חבר הנאמנים החליט שתיעשה חלוקה שנתית בשיעור של 4.5% מהקרן הצמיתה להכנסות התפעוליות של הסוכנות היהודית; 

והואיל ובאותו מועד הוחלט כי החלוקה בשיעור 4.5% תחושב על בסיס 2.25% מיתרת הסגירה של הקרן הצמיתה נכון ליום 31 במרץ, ו-2.25% מיתרת הסגירה של הקרן הצמיתה נכון ליום 30 בספטמבר בכל שנה; 

והואיל ואי ודאות הנובעת משיטה זו, כתוצאה מהעובדה שההיקף המדויק של החלוקה העתידית לא ידוע בזמן הכנת התקציב של הסוכנות היהודית, יוצרת פערים כל שנה בין החלוקה המתוקצבת והחלוקה בפועל.

לפיכך, לאחר אישור ועדת תקציב וכספים, מוחלט בזאת:

החל בשנת 2020, החלוקה השנתית בשיעור 4.5%  תבוצע באופן שכל אחת מהחלוקות החצי-שנתיות של 2.25% תחושב לפי 2.25% מיתרת הסגירה של הקרן הצמיתה, נכון ליום 30 ביוני של השנה הקודמת;

שיעור החלוקה ושיטת ביצוע החלוקה כמפורט לעיל יחולו משנת 2020 ואילך, אלא אם התקבלה החלטה אחרת ע"י ועדת תקציב וכספים וחבר הנאמנים.
 

 

 

שיתוף:           PRINT   
16 יולי 2019 / 13 Tamuz 5779 0