החלטה למימון רב-שנתי CrowdIL

הואיל  והסוכנות היהודית לארץ ישראל ("הסוכנות") יזמה פלטפורמת peer-to-peer דיגיטלית למתן הלוואות ("הפלטפורמה");

והואיל  והפלטפורמה תופעל על ידי חברה בת של הסוכנות שתוקם כחל"צ (חברה לתועלת הציבור) בכפוף לאישור ועדת נכסים והתחייבויות) ותירשם תחת השם Crowd.IL, או שם דומה אשר יאושר על ידי רשם ההקדשות;

והואיל  וההון הראשוני הנדרש לכיסוי הוצאות ההקמה של הפלטפורמה הינו 1 מיליון דולר וסכום נוסף של 1.475 מיליון דולר נדרש לכיסוי גירעון תפעולי צפוי במשך 4 השנים הראשונות עד לכיסוי עלויות התפעול של הפלטפורמה מהכנסות מעמלות;

והואיל  ובנוסף לסכום של 175,000$ אשר כבר הושקע בקשר לפלטפורמה, הסוכנות מתעתדת להעמיד עד 325 אלף דולר כדלקמן: (1) 100 אלף דולר במהלך 2019; (2) 100 אלף דולר במהלך 2020; (3) 100 אלף דולר במהלך 2021; (4) 25 אלף דולר במהלך 2022;

והואיל  ושותפים נוספים ליוזמה מתכוונים להעמיד, בכפוף לנהליהם הפנימיים, את יתרת ההוצאות האמורות לעיל בסכום כולל של 1.975 מיליון דולר כדלקמן: (1) קרן נס - 500 אלף דולר על פני 5 שנים; (2) קרן מקס מ. ומרג'ורי פישר - 500 אלף דולר על פני 3 שנים; (3) הפדרציה היהודית של ניו יורק - 475 אלף דולר על פני 5 שנים; ו-(4) קרן IDB ישראל - 500 אלף דולר על פני 5 שנים;

והואיל  והסוכנות מעוניינת לבצע התחייבות רב שנתית כזו בכפוף להסכמים שיחתמו עם הסוכנות;

לפיכך, בהמשך לאישור והמלצה של ועדת תקציב וכספים ושל ההנהלה, חבר הנאמנים מחליט בזאת כדלקמן:
1. לאשר התחייבות רב שנתית בסך כולל של 325 אלף דולר במהלך השנים 2019-2022 למימון הפלטפורמה.
2. היחידה לכספים מוסמכת לטפל ביישום ההחלטה האמורה לעיל, ולחתום על כל ההסכמים הנדרשים ליישום ההחלטה.

 

 

שיתוף:           PRINT   
14 מרץ 2019 / 7 Adar II 5779 0