עדכון תקציב 2019

הוחלט בזאת כדלקמן: >        

  1. להגדיל את מסגרת תקציב הפעילות השוטפת של הסוכנות היהודית לארץ ישראל לשנת הכספים המתחילה ב -  1                        בינואר 2019  ומסתיימת ב - 31 בדצמבר 2019, בסכום של 0.98 מ' $ הממומן ע"י הכנסות ממתן שירותים כפי              שמפורט בהמשך, כך שהסכום הכולל יעמוד על 372.13 מ' $ במקום 371.15 מ' $.   

 

 

דולר ארה"ב באלפים                 

שינויים מתקציב אוקטובר

שינויים בתקציב הממומן מהכנסות ממתן שירותים

(שינויים בהתאמה בצד ההכנסות ובצד ההוצאות)

 
 

-1,160

שינשינים (שליחים)

שליחים ועמיתי ישראל

 

1,000

פותחים עתיד

אקטיביזם צעיר

 

450

מכינות

 

1,200

מרכזי נוער- שיקום שכונות חברתי

 

250

שלום קורפס*

 

200

תכניות קליטה לצעירים

עלייה, קליטה ומשימות מיוחדות

 

40

חיילים בודדים - כנפיים

 

-1,000

מורשה

שירותי קהילה                (לא כולל ברה"מ לשעבר)

 

980

סה"כ

 


*מותנה באישור הוועדה לאקטיביזם

 

 

 

2. ליישם את הקיצוץ המנהלי:        

 

            דולר ארה"ב באלפים     

שינויים מתקציב אוקטובר

שינויים בתקציב הממומן מהכנסות לא מיועדות

-52

חוויות בישראל

-58

שליחים ועמיתי ישראל

-49

אקטיביזם צעיר

-52

שותפויות

-83

עלייה וקליטה ופעולות מיוחדות

-65

שירותי קהילה  (לא כולל ברה"מ לשעבר)

-5

פרויקטים סוכונותיים

-29

משרדי הנהלה

-232

יחידות תומכות

-125

פיתוח משאבים

-750

סיכום ביניים

750

קיצוץ מנהלי

0

סה"כ

 

 

3. ליישם קיצוץ בתשתיות בחו"ל:        

 

            דולר ארה"ב באלפים     

שינויים מתקציב אוקטובר

שינויים בתקציב הממומן מהכנסות לא מיועדות

-36

שליחים בחבר מדינות העמים לשעבר

-305

הכנה לעלייה

-53

מחנות קיץ/חורף

-59

תכניות פרה ופוסט חוויה בישראל

-47

ניהול ותפעול התכניות (יהדות דוברת רוסית)

500

קיצוץ תשתיות בחו"ל

0

סה"כ

 

 

 

 

4. ליישם שינויים תקציביים כמפורט להלן:        

 

            דולר ארה"ב באלפים     

שינויים מתקציב אוקטובר

שינויים בתקציב הממומן מהכנסות לא מיועדות

 

 

 

הקצאות חדשות

500

ש"ש (שליחים)*

500

שלום קורפס*

-1,000

הקצאות חדשות- לדיון

 

 

 

שינויים בתוך יחידת יהדות דוברת רוסית

-166

שליחים בחבר מדינות העמים לשעבר

-55

צעירים, סטודנטים ופעילות קהילתית

-105

הכנה לעלייה (חבר מדינות העמים לשעבר)

-22

מחנות קיץ/ חורף

-25

תכניות פרה ופוסט חוויה בישראל (חבר מדינות העמים לשעבר)

-106

תכניות עם מהגרים מחבר מדינות העמים לשעבר

-21

ניהול ותפעול התכניות (יהדות דוברת רוסית)

500

הפחתות נוספות ליישום

 

 

 

שינויים נוספים

250

שיווק

-250

פרויקטים ארגוניים

500

יחידת יחסים בינלאומיים

-250

יחידת המזכ"ל

-250

דובר

 

 

0

סה"כ

 

* מימון הליבה מחליף מימון שהיה אמור להתקבל מהממשלה. המו"מ מול הממשלה נדחה עקב הקדמת הבחירות בישראל.

** מותנה באישור הוועדה לאקטיביזם

 

 

 

 

 

5. להשתמש בעתודה לאינפלציה שתוקצה להשפעת האינפלציה כפי שנאמד להלן:

            דולר ארה"ב באלפים     

שינויים מתקציב אוקטובר

שינויים בתקציב הממומן מהכנסות לא מיועדות

19

חוויות בישראל

78

שליחים ועמיתי ישראל

38

אקטיביזם צעיר

126

שותפויות

215

עלייה וקליטה ופעולות מיוחדות

74

פעילות עם יהדות דוברת רוסית

52

שירותי קהילה  (לא כולל ברה"מ לשעבר)

9

פרויקטים סוכונותיים

30

משרד היו"ר

13

משרד סגן היו"ר

18

משרד המנהל הכללי

17

משרד המזכ"ל הכללי

13

לשכת משנה למנכ"ל

85

משאבי אנוש ואדימנסטראציה

179

כספים ולוגיסטיקה

23

אסטרטגיה תכנון ומחקר

23

הלשכה המשפטית

8

דיגיטל

300

הנהלה אזורית ברחבי העולם

38

בטחון

26

מבקר

15

דובר

28

שיווק

73

פיתוח משאבים (כולל הרוח הישראלית)

-1,500

אינפלציה

0

סה"כ

 

*שימוש בפועל של הסכומים מעלה, מותנה באישור יחידת הכספים.

 

 

שיתוף:           PRINT   
14 מרץ 2019 / 7 Adar II 5779 0