STEM

הפדרציה היהודית בקליבלנד קיבלה החלטה אסטרטגית לתמוך בקידום תחום ה- STEM בישראל בשלוש אוכלוסיות מרכזיות: חרדים בירושלים, מיעוטים ופריפריה. הודות לקשר העמוק של הקהילה עם אזור בית שאן ועמק המעיינות, הוחלט להעמיד תקציב של 600,000 $ מדי שנה, בהתחייבות לעשר שנים, לטובת קידום נושא זה באזור השותפות. שנת 2017-2018 הוגדרה כשנת התכנון ונעשתה בשיתוף עם גורמי חינוך, מוסדות ועמותות מכל רחבי הארץ ומאזור השותפות. את תהליך התכנון והיישום של STEM בבית שאן מוביל ארגון בית יציב מיסודה של קרן רשי. תהליך התכנון והיישום בעמק המעיינות מתקיים בהובלת רשת דרכא, מיסודה של קרן רשי גם כן. תכניות העבודה של תחום ה- STEM מגובשות עי הארגונים המובילים, השותפות ומחלקות החינוך ויוצגו בנפרד