ועדת ההיגוי באשכול

וועדת ההיגוי של השותפות הינה הישות המוסמכת לקבוע את תוכן ואופי הפעילויות של שותפות ביחד ולחלק תקציבים עבור התוכניות המיועדות ליישום באמצעות שותפות ביחד וועדת ההיגוי מחליטה על חזון והכיוונים האסטרטגיים של השותפות .