מינוי חברים עמיתים להנהלת הסוכנות היהודית

הואיל וההסכם לכינונה מחדש של הסוכנות היהודית קובע בסעיף IIה.5 שחבר הנאמנים רשאי למנות חברים עמיתים להנהלה וכי בהנהלה לא ישרתו יותר משישה חברים עמיתים בעת ובעונה אחת;

והואיל ונכון להיום מכהנים חמישה חברים עמיתים בהנהלה, שהינם מבין חברי הסגל המקצועי הבכיר בארגונים השותפים בסוכנות היהודית;

והואיל ולפי החלטת חבר הנאמנים מאוקטובר 2000 תקופת כהונתם של חברים עמיתים בהנהלה, תימשך כל זמן שהם ממלאים תפקידם בארגון השותף הרלבנטי, אלא אם כן תופסק כהונתם בהחלטה של חבר הנאמנים;

והואיל ומר אלי כהן מונה לתפקיד המנהל הכללי של ההסתדרות הציונית העולמית;

 

לפיכך הוחלט כדלקמן:
למנות את מר אלי כהן, המנהל הכללי של ההסתדרות הציונית העולמית. כחבר עמית בהנהלה מיום החלטה זו. משך כהונתו בהנהלה יימשך כל עוד הוא מחזיק בתפקיד האמור לעיל, אלא אם כן יוחלט ע"י חבר הנאמנים להפסיק את כהונתו קודם לכן.

 

 

 

שיתוף:           PRINT   
27 נוב' 2016 / 26 Heshvan 5777 0