מינוי חברים עמיתים להנהלת הסוכנות היהודית

הואיל וההסכם לכינונה מחדש של הסוכנות היהודית קובע בסעיף IIה.5 שחבר הנאמנים רשאי למנות חברים עמיתים להנהלה וכי בהנהלה לא ישרתו יותר משישה חברים עמיתים בעת ובעונה אחת;

והואיל וחבר הנאמנים קיבל באוקטובר 2000 החלטה למנות מספר חברים עמיתים להנהלה, שימשיכו, בהתאם לאותה החלטה, לשרת כחברים עמיתים כל עוד הם מחזיקים בתפקידים שהוזכרו ליד שמם, אלא אם כן תופסק כהונתם כתוצאה מהחלטה קודמת של חבר הנאמנים;

והואיל ומר ג'ייסון שיימס, אשר שרת בהתאם לאותה החלטה כחבר עמית בהנהלה, אינו מחזיק עוד בתפקיד Chair of the Large City Executives of JFNA, והוחלף בתפקיד זה על ידי גב' דבורה קורבר;

לפיכך הוחלט כדלקמן:
למנות כחברה עמיתה בהנהלה, מיום החלטה זו, את גב' דבורה קורבר, Chair of the Large City Executives of JFNA, במקומו של מר ג'ייסון שיימס. משך כהונתה יימשך כל עוד היא מחזיקה בתפקיד המוזכר לעיל, אלא אם כן יוחלט להפסיק את כהונתה כתוצאה מהחלטת חבר הנאמנים שתתקבל קודם לכן.
 

 

 

שיתוף:           PRINT   
31 יולי 2016 / 25 Tamuz 5776 0