בחירת יו"ר הנהלת הסוכנות היהודית

 

הואיל ויו"ר הנהלת הסוכנות היהודית, מר נתן שרנסקי, מסיים את תפקידו לא יאוחר מיום 20 ביולי 2018;
והואיל וועדת המינויים למנהיגות החליטה ביום 21 ביוני 2018 על בחירתו של מר יצחק הרצוג לתפקיד יו״ר הנהלת הסוכנות היהודית לאחר תום כהונתו של מר שרנסקי בתפקיד זה, והיא מעמידה את הבחירה לאישורו של חבר הנאמנים;
לפיכך מוחלט בזה כדלקמן:
1. על בסיס החלטתה והמלצתה של ועדת המינויים למנהיגות, חבר הנאמנים בוחר במר יצחק הרצוג כיו״ר הנהלת הסוכנות היהודית לתקופה של ארבע שנים.
2. כהונתו של מר הרצוג תיכנס לתוקפה לא יאוחר מיום 1 באוגוסט 2018, על מנת לאפשר לו להסדיר את סיום תפקידו ועבודתו כחבר בכנסת ישראל.
3. עד לכניסתה לתוקף של תקופת כהונתו של מר הרצוג כיו״ר הנהלת הסוכנות היהודית (״תקופת הביניים״), תפעל ההנהלה בהתאם לסמכותה השיורית על פי תקנון הסוכנות היהודית, ואם וככל שיידרש - תפעיל את סמכויות יו״ר ההנהלה שנקבעו בתקנון הסוכנות היהודית, כגוף קולקטיבי עם אחריות קולקטיבית, כקבוע בהסכם לכינונה מחדש של הסוכנות היהודית.
4. החלטות בנושאים מהותיים בתקופת הביניים, תתקבלנה תוך היוועצות עם מר הרצוג. 

 

 

שיתוף:           PRINT   
15 אוג' 2018 / 4 Elul 5778 0