מינוי חבר הנהלת הסוכנות היהודית כדירקטור בחברה מטעם הסוכנות היהודית

הואיל ועל פי התקנון של הסוכנות היהודית [פרק VIII, סעיף ו' 3.(א)] לא ניתן למנות, בין היתר, חברים בהנהלת הסוכנות היהודית כדירקטורים בחברות של הסוכנות היהודית, אלא אם חבר הנאמנים, לפי בקשה בכתב של יו"ר הועדה לנכסים והתחייבויות ובאישור סגן יו"ר הנהלת הסוכנות ויו"ר הנהלת הסוכנות היהודית, מאשר מינוי כאמור, כחריג, ובלבד שהשתכנע כי קיימות נסיבות מיוחדות;
והואיל ויו"ר הועדה לנכסים והתחייבויות, לאחר שקיבל אישור של סגן יו"ר הנהלת הסוכנות היהודית, מבקש בזה מחבר הנאמנים לאשר את מינויו של מר יצחק הרצוג כדירקטור בבית התפוצות ("החברה").
והואיל ומר הרצוג בעל ידע וניסיון רב בתחום הפעילות של החברה והוא מייחס חשיבות רבה לחברה, השתכנע חבר הנאמנים שמתקיימות נסיבות מיוחדות לאישור מינוי זה.
אשר על כך מוחלט בזה לאשר את מינויו של מר יצחק הרצוג כדירקטור בחברה.

 

 

שיתוף:           PRINT   
05 נוב' 2018 / 27 Heshvan 5779 0