קוד אתי לחבר הנאמנים

 

1. מטרה
מערכת היחסים הבסיסית בין חבר בחבר הנאמנים לבין חבר הנאמנים צריכה להיות מושתתת על אמון; מחוייבות להגינות וליושרה חיונית לבניית אמון. התנהגות אתית במסגרת מערכת יחסים זו מטילה מחוייבויות מסוימות. מטרת קוד אתי זה היא לקבוע סטנדרטים של התנהגות אתית המצופה מכל חברי חבר הנאמנים של הסוכנות היהודית וממשתתפים בישיבות חבר הנאמנים.

הוראות קוד אתי זה חלות על: (א) חברי ההנהלה; (ב) חברי חבר הנאמנים; (ג) חברי כבוד; (ד) חברים עמיתים בהנהלה; (ה)חברים עמיתים בחבר הנאמנים; (ו) חברי ועדות; (ז) משקיפים ומוזמנים לישיבות ההנהלה, החבר וועדותיו ו(ח) צוות מקצועי המשתתף בישיבות חבר הנאמנים. המונח "חבר" יתייחס במסמך זה לכל אחד מנזכרים לעיל.

 

2. עקרונות הליבה
במסגרת קוד אתי זה מקדם חבר הנאמנים את עקרונות הליבה הבאים:
התנהגות כנה ואתית
יושרה
תקשורת פתוחה
נימוס, אדיבות וכבוד

 

3. שיח תרבותי
מצופה מן החברים לקיים שיח ודיון תרבותיים. בעוד אנו מעריכים ויכוחים נמרצים בנושאים בוערים, יש להימנע מהדרדרות הדיון באופן שעלול לפגוע באחרים.

 

4. ועדת האתיקה
ועדת האתיקה תוקם כוועדה של חבר הנאמנים ותפקידה יהיה לטפל בפניות ובתלונות הנוגעות לקוד אתי זה.

הוועדה תתמנה על ידי יו"ר חבר הנאמנים בהתייעצות עם יו"ר ההנהלה, והרכבה יהיה 50% מחברי ההסתדרות הציונית העולמית, 30% מחברי UIA / JFNA ו- 20% מחברי קרן היסוד. בראש הוועדה יכהנו יושב ראש וסגן יושב ראש.

ניתן להגיש תלונות לוועדת האתיקה  באופן ישיר, או באמצעות המזכיר הכללי, או באמצעות הממונה על הטרדה מינית (לפי העניין). המבקר יבחן את התלונות הנוגעות לחברים שאינם מבין הצוות המקצועי, וסמנכ"ל משאבי אנוש או הממונה על הטרדה מינית (לפי העניין) יבחנו תלונות הנוגעות לצוות המקצועי. המבקר וסמנכ"ל משאבי אנוש ייוועצו עם היועמ"ש בעת בחינת התלונות.

לאחר קבלת התלונות ובדיקתן על ידי המבקר, סמנכ"ל משאבי אנוש או הממונה על הטרדה מינית (לפי העניין), תבחן הועדה את הממצאים ותחליט על פעולות וצעדים משמעתיים מתאימים  לפי הצורך.

 

בחינת תלונות בקוד אתי זה משמעה – לרבות, אך לא רק, עריכת ראיונות עם המתלונן/ת מצד אחד ועם מי שהוגשה נגדו/ה התלונה מצד שני, כמו גם עם אחרים הקשורים לנושא התלונה, וכן בדיקת ראיות נסיבתיות רלבנטיות כגון: הודעות דוא"ל, מסרונים, והקלטות שמע ווידאו.
 
5. סודיות ומידע פנימי
מצופה מן החברים לכבד את סודיות החומרים המופצים כחומרים סודיים. חבר לא יגלה ביודעין מידע כזה לכל אדם שאינו חבר אחר, אלא אם כן הוא נדרש לעשות כן על פי החוק.

החברים לא ישתמשו במידע שהושג כתוצאה ממעורבותם בחבר הנאמנים לטובתם האישית. החברים יימנעו מפעילויות העלולות ליצור את הרושם כי הם נהנו באופן אישי ממידע סודי שהתקבל במהלך תפקידם כחברים.

 

 
6. מתנות
חבר לא יציע או יקבל, במישרין או בעקיפין, תשלומים, מתנות, מענקים, זכויות יתר או טובות הנאה אישיות אחרות, אשר עלולים להתפרש כמשפיעים על פעילויותיה או ענייניה של הסוכנות היהודית.

 

7. הטרדה
קוד אתי זה אוסר על כל צורה של הטרדה, ובמיוחד הטרדה מינית. הטרדה מינית עשויה לכלול החלת כל כוח בעל אופי מיני, חיזורים מיניים בלתי רצויים, דרישות לטובות מיניות, הבטחה לא נאותה לתגמולים תמורת טובות מיניות, והטרדה מילולית או פיזית אחרת בעלת אופי מיני לרבות תמונות וכן הודעות כתובות והטרדה באמצעים טכנולוגיים ויזואליים או ורבליים אחרים, בעלת אופי מיני. טענות בנוגע להטרדה יילקחו ברצינות וצעדים חמורים יינקטו כנגד החבר המטריד. חבר שנמצא כי פעל בניגוד למדיניות זו יהיה כפוף לצעד משמעתי מתאים, אשר עשוי לכלול בקשה להתפטרות מיידית מחבר הנאמנים.

הממונה המקצועית של הסוכנות היהודית על תלונות בנושא הטרדה מינית (עו"ד אילת נוי - ריינהורן, טל: 02-6202106, דוא"ל: AyeletN@jafi.org), שמונתה והוכשרה על פי החוק הישראלי לקבלת תלונות על הטרדה מינית בארגון, תהיה אשת הקשר לקבלת תלונות בהקשר זה. לאחר קבלת תלונה מחבר שאינו מבין הצוות המקצועי היא תיצור קשר עם המבקר שיבחן את התלונה. במקרה של תלונה על עובדים, היא תטפל במקרה על פי החוק הישראלי ותקנון הסוכנות היהודית. לאחר בחינתם, ידווחו המבקר והממונה על הטרדה מינית לוועדת האתיקה.  המבקר ייוועץ עם היועמ"ש בעת בחינת התלונות.

 

8. איסור נקמה
אם נודע לחבר על התנהלות בלתי חוקית או שאינה אתית, או הפרה אפשרית של קוד זה, עליו לדווח על כך לוועדת האתיקה.

קוד אתי זה אוסר על כל צורה של נקמה כנגד כל חבר אשר: (א) בתום לב מספק מידע או מדווח על התנהלות ו/או פעילות מושחתת; או (ב) מגיש תלונה בתום לב ובאופן ראוי בנוגע להפרה של קוד זה; (ג) מסייע בחקירה או בבחינה של הפרה לכאורה של קוד זה.

 

9. ניגוד עניינים
חבר נדרש לגלות את אופיים והיקפם של מצבי ניגוד עניינים. גילוי כאמור ייעשה בהתאם להוראות פרק X של תקנון הסוכנות היהודית*.

 

10. צוות מקצועי
הטיפול בתלונות הנוגעות לצוות המקצועי ולעובדים ייעשה בהתאם לחוק הישראלי ונהלי הסוכנות היהודית, אשר, לפי העניין, יגברו על הוראות קוד זה.

 

11. כללי
לצורך גילוי נאות, דיווח והתייעצות בכל שאלה הנוגעת לקוד האתי (למעט בנושאים הקשורים להטרדה מינית, אשר להם הליך דיווח שונה), אנא צור קשר עם ועדת האתיקה באמצעות המזכיר הכללי.

קוד אתי זה עשוי להיות מתוקן בכל עת ומעת לעת על ידי חבר הנאמנים לאחר התייעצות מתאימה.

* לגבי ניגוד עניינים, אלה הנדרשים להצהיר על כך מוגדרים בפרק X לתקנון ולא בקוד זה.

 

 

 

שיתוף:           PRINT   
09 מאי 2018 / 24 Iyar 5778 0