מינוי חברים עמיתים להנהלה

הואיל וההסכם לכינונה מחדש של הסוכנות היהודית קובע בסעיף IIה.5 שחבר הנאמנים רשאי למנות חברים עמיתים להנהלה וכי בהנהלה לא ישרתו יותר משישה חברים עמיתים בעת ובעונה אחת;

והואיל ונכון להיום מכהנים חמישה חברים עמיתים בהנהלה, שהינם מבין חברי הסגל המקצועי הבכיר בארגונים השותפים בסוכנות היהודית;

והואיל ולפי החלטת חבר הנאמנים מאוקטובר 2000 תקופת כהונתם של חברים עמיתים בהנהלה, תימשך כל זמן שהם ממלאים תפקידם בארגון השותף הרלבנטי, אלא אם כן תופסק כהונתם בהחלטה של חבר הנאמנים;

והואיל ומעמדם של המנכ"ל והמזכ"ל בסוכנות היהודית הינו שווה בכל הנוגע להליך מינויים וכפיפותם;

והואיל ומר ג'וש שוורץ מכהן בתפקיד מזכ"ל הסוכנות היהודית והינו גם ממונה על הקשרים עם הכנסת וממשלת ישראל;

והואיל ויו"ר חבר הנאמנים ויו"ר ההנהלה ממליצים על השוואת מעמדו של מר ג'וש שוורץ למעמד מנכ"ל הסוכנות לכל דבר ועניין, לרבות מינויו כחבר עמית בהנהלה;

 

לפיכך מוחלט כדלקמן:
• להשוות את מעמדו של מר ג'וש שוורץ, מזכ"ל הסוכנות היהודית, למעמד מנכ"ל הסוכנות היהודית, לכל דבר ועניין.
• למנות את מר ג'וש שוורץ, המזכיר הכללי של הסוכנות היהודית, כחבר עמית בהנהלה מיום החלטה זו. משך כהונתו בהנהלה יימשך כל עוד הוא מחזיק בתפקיד האמור לעיל, אלא אם כן יוחלט ע"י חבר הנאמנים להפסיק את כהונתו קודם לכן.

 

 

שיתוף:           PRINT   
09 מאי 2018 / 24 Iyar 5778 0