החלטה לאפשר מינוי של חבר חבר הנאמנים של הסוכנות היהודית כדירקטור בחברת בת של הסוכנות היהודית

הואיל>     ו-

על פי התקנון >(By-Laws) של הסוכנות היהודית [פרק VIII, סעיף ו' 3.(א)] לא ניתן למנות, בין היתר, חברים וחברים עמיתים בהנהלת הסוכנות היהודית וחברים בחבר הנאמנים של הסוכנות היהודית, לכהן כדירקטורים בחברות של הסוכנות היהודית, אלא אם חבר הנאמנים, לפי בקשה בכתב של יו"ר הועדה לנכסים והתחייבויות ובאישור יו"ר הנהלת הסוכנות היהודית וסגן יו"ר הנהלת הסוכנות היהודית, מרשה מינוי כאמור, כחריג, כל עוד הוא שבע רצון שקיימות נסיבות מיוחדות;

 

הואיל ויו"ר הועדה לנכסים והתחייבויות, לאחר שקיבל אישור יו"ר הנהלת הסוכנות היהודית וסגן יו"ר הנהלת הסוכנות היהודית, מבקש מחבר הנאמנים להרשות את המינוי של מר יוסי בכר, חבר חבר הנאמנים וחבר ההנהלה, כדירקטור וכיו"ר הדירקטוריון של חברת מסע;

 

הואיל ולמר יוסי בכר ידע וניסיון ייחודיים לתחום הפעולה של החברה שבה הוא מועמד לכהן כדירקטור, לכן נחה דעתו של חבר הנאמנים שמתקיימות לגביו נסיבות מיוחדות להרשות את מינויו.

 

 

לפיכך מוחלט:

 

            להרשות את המינוי של מר יוסי בכר כדירקטור וכיו"ר הדירקטוריון של חברת מסע.

 

כל יתר הכללים הרלוונטיים בקשר למינוי דירקטורים יחולו על המינויים.

 

 

 

 

שיתוף:           PRINT   
31 יולי 2017 / 8 Av 5777 0