קול קורא – חי"ל (חינוך יהודי לתפוצות)

משרד החינוך מבקש להתקשר עם חברת "עולמית", חברת בת של הסוכנות היהודית, לצורך ביצוע תכניות עבודה ייעודיות בתחום הפורמלי והבלתי פורמלי בבתי ספר יהודיים ברחבי העולם. התכנית מיועדת לבתי הספר היהודיים ברחבי העולם, אשר עומדים בתנאי הסף והמעוניינים לשתף פעולה בנושאים המוזכרים להלן.

מדובר בתכנית אשר פעלה במתכונת מסוימת והכוונה הינה כי בתכנית הפועלת כיום יחולו שינויים בהדרגה במהלך שנה"ל תשע"ח (2018-2017), כאשר בשנה"ל תשע"ט (2019-2018) התכנית תיושם באופן מלא במתכונתה החדשה.

מטרת התכנית

בניית מערכת קשרים רציפה ואיכותית עם בתי הספר היהודיים בתפוצות וכן חיזוק והעצמת הקשר ביניהם תוך העמקת הקשרים בין המנהלים, המורים והתלמידים בבתי הספר הללו עם מדינת ישראל.
 

יעדים מרכזיים

1. הגדלת מכלול הלמידה בנושא מדינת ישראל במסגרת הפורמלית והבלתי פורמלית

2. חיזוק הקשר עם מדינת ישראל באמצעות חיבור ומערכי למידה הדדים בין מנהלי בתי הספר, המורים והתלמידים.

3. חיזוק לימודי השפה העברית כשפה נוספת והטמעת לימודי המסורת והמורשת היהודית - ישראלית בבתי הספר, ובכלל זה הטמעת נושאים הקשורים למסגרות הלימוד הפורמליות והבלתי פורמליות בנושאי הלימוד (עברית, ישראל, מסורת ומורשת יהודית-ישראלית) בבתי הספר היהודיים בתפוצות.

4. ארגון סיור לימודי בישראל למורות ומורים מקומיים המלמדים את נושאי הליבה (עברית, ישראל, מסורת ומורשת יהודית-ישראלית).

5. סיוע לבתי הספר במתן מלגות לימוד לתלמידים ותלמידות ממשפחות מהקהילה שידם אינה משגת לשלם את שכר הלימוד, במטרה לצרפם למסגרות הלימוד הבית ספריות (הפורמליות והבלתי פורמליות).
 

תנאי סף להשתתפות בתכנית

כהמשך וטיוב המיזם הקיים היום, יוכלו מנהלי בתי הספר היהודיים בתפוצות להגיש בקשת הצטרפות, ובלבד שיעמדו בכל התבחינים הבאים:

1. בי"ס פרטיים או ציבוריים, שמוכרים ע"י הרשויות המקומיות כבי"ס יהודיים;

2. מספר התלמידים בביה"ס: מספר מינימלי של תלמידים המיועדים להשתתף בתוכנית: 100

3. לפחות 3 מורים מקומיים המלמדים את מקצועות היסוד (עברית, ישראל, מסורת ומורשת יהודית-ישראלית).

4. בית הספר מלמד לכל הפחות 8 -שעות בשבוע לימודי עברית ולימודי ישראל ומורשת.

5. בית הספר מציין את חגי ישראל ואת המועדים הייחודיים למדינת ישראל: יום הזיכרון לשואה ולגבורה, יום הזיכרון לחללי צה"ל ויום העצמאות של מדינת ישראל.

6. לבית הספר תפקוד כלכלי תקין, אולם המאזן הכספי שלו שלילי או גבולי (ע"פ דו"ח רואה חשבון) בשל עלויות הפעלת תכניות לימוד תוספתיות בנושאי ישראל, עברית ויהדות ו/או בשל חוסר יכולת של תלמידים לשלם את מלוא שכר הלימוד לביה"ס.

7. מחויבות מלאה של ביה"ס ומנהליו לתכנית חי"ל וחתימה על מסמך התחייבות לקיימה לפי כל תנאיה

8. הגשת תוכנית עבודה לאישור הגורמים המקצועיים במשרד החינוך וקבלת אישורם.
 

פירוט התכנית אשר תופעל בבתי הספר אשר יבחרו להיכלל בתכנית

למורים

1. השתתפות פעילה בתכניות שונות שיוגדרו מראש בתכנית העבודה. תכניות אלה ישלחו לבתי הספר ע"י הצוות המפעיל של התכנית ויועלו לאתר האגף לקשרי חוץ ואונסקו של משרד החינוך (האתר עדיין בבנייה. המשרד מתעתד להעלות את החומרים עד ראשית 2018).

2. השתתפות בהשתלמויות בנושאים ייחודיים לבית הספר היהודי (עברית, מורשת, לימודי ישראל).

3. השתתפות בפעילות משותפת עם מורים מבתי ספר בישראל.

4. השתתפות של מורים מקומיים, ככל שניתן, בסיורים לימודיים ובכנסים פדגוגיים בישראל. תקצוב הסיורים והכנסים מותנה בקיום תכנית למידה מקדימה ובתכנית למידה לאחר הביקור.

לתלמידים

יצירה ויישום של מערך פעילויות בנושאי עמיות יהודית ומדינת ישראל בתיאום עם משרד החינוך.

1. ביצוע פעילויות בית ספריות מגוונות הקשורות למדינת ישראל, מועדי השנה היהודית וציון אירועים שונים.

2. כתיבה של עבודות חקר בנושא מורשת יהודית וישראל.

3. השתתפות בפעילויות שונות שיוגדרו בתכנית העבודה, כגון: תחרויות, מוקדי למידה, סיורים וכד', לרבות סיורים בישראל. תקצוב הסיורים מותנה בקיום תכנית למידה מקדימה ובתכנית למידה לאחר הביקור.
 

מפתח התקצוב

1. בשלב הראשון יחושב מספר התלמידים המשוקלל הלומדים בבתי הספר שעמדו בכל תנאי הסף, כאשר תלמיד "רגיל" ייספר כתלמיד אחד ואילו תלמיד המשתייך לאוכלוסייה מיוחדת, כהגדרתה במסמך זה, יקבל מקדם של 2.1; "אוכלוסייה מיוחדת" – תלמידים למשפחות שהיגרו ממדינות ברה"מ לשעבר ואשר זיקתם לנושאי יהדות, ציונות וישראל חלשה ועל כן זקוקים לתגבור והעצמה בנושאים אלה. מדי שנה, בתי ספר שעונים להגדרה "אוכלוסיה מיוחדת" יוכלו להגיש בקשות לתכניות פורמליות נוספות. הנהלת חי"ל תדון מידי שנה בתוכניות ותאשר בהתאם לתקציב הקיים.

2. בשלב השני יחולק התקציב שיועד לנושא במספר התלמידים כפי שחושב בשלב 1 ויקבע "ערך נקודה" לתלמיד;

3. בשלב השלישי יקבל כל בי"ס את חלקו לפי מספר התלמידים המשוקלל שלומד בבית הספר.

4. התשלום ייעשה באמצעות הסוכנות, לאחר בדיקת דו"חות הביצוע ואישורם ע"י היחידה המקצועית.
 

הערות

1. התכנית תמומן ע"י משרד החינוך של מדינת ישראל.

2. יישום התכנית יתבצע בהדרגה, וכל עוד לא ייושם במלואו תתאפשר פעילות על פי המתווה הקיים (עד שנת 2017.

3. המיזם כולו מותנה בביצוע בקרה תקציבית ופדגוגית לאורך כל תקופת הביצוע שלה.
 

טפסים להגשת מועמדות

עברית

English

 

17 דצמ' 2017 / 29 Kislev 5778