בתי ספר שותפים צפון הגליל

פרויקט בית ספר מול בית ספר משמש פלטפורמה ליצירת קשרים מקצועיים הדדיים בין בתי הספר באזור שותפות צפון הגליל לבתי הספר בבריטניה. במסגרת התוכנית מתקיימות פעילויות משותפות לאורך השנה כולה שמתמקדות סביב החגים היהודיים וערכיהם ומבססות את שיתוף הפעולה בין בתי הספר כחלק אינטגרלי מתוכנית הלימודים. משלחחות מורים הדדיות בין בתי הספר השותפים מספקות הזדמנויות לתכנון פעילויות שנתיות, היכרות חברי הצוות עם בית הספר השותף, אנשי צוותו והקהילה, שיתוף בחומרי לימוד ופעילויות לימוד והשתתפות באירועים ושיעורים בבית הספר השותף. הנדבך הנוסף בתוכנית הוא של חילופי משלחות הורים/ילדים מרחיב אף הוא את רשת הקשרים האישיים בין קהילות בתי הספר. משלחות ההורים והתלמידים מסייעות ביצירת נוכחות ישראלית ובריטית משמעותית בבתי הספר ומרחיבות את מעגל ההשפעה של הפרויקט. כאשר חברי המשלחת חוזרים לבית ספרם ולקהילה הם מעודדים את המשך המעורבות בתכנית. במסגרת התורים בישראל של בתי ספר בריטים הם משתתפים במפגש עם בית הספר השותף ומקיימים סיורים ופעילויות משותפות. השנה שני בתי הספר העיקריים ישלחו משלחות מורים הדדיות וכן משלחות הורים/תלמידים מישראל לבריטניה.