Clone of ירוחם - מיאמי

חזון השותפות:

קהילת מיאמי ירוחם כמשפחה מאוחדת היוצרת הזדמנויות וקשרים לעתיד של פיתוח וצמיחה בהתבסס על ערכים יהודיים.

ייעוד לשותפות:

שותפות מיאמי ירוחם ממנפת הון חברתי, אנושי וכלכלי על מנת לעודד קשרים קהילתיים ופיתוח קהילתי. באמצעות השקעה בקשרים בינאישיים, בחינוך, בתרבות וביוזמות בונות קהילה, השותפות מטפחת מחויבות עמוקה למדינת ישראל ולעם היהודי ומעשירה את איכות החיים.

יעדים:

 • הגדלת הפעילות התקשורתית כאמצעי להרחבת התודעה, התמיכה   
 •  והמעורבות בשותפות.
 • הגדלת מספר התכניות המיועדות לפיתוח קהלי יעד ספציפיים ובתוכם נוער, צעירים בגירים ומשפחות צעירות.
 • הגדלת מספר התכניות החינוכיות להדגשת שותפות מיאמי-ירוחם תוך שימוש בטכנולוגיה מתקדמת.
 • הגדלת ההשקעה ביזמות כלכלית ואחרת כאמצעי לפיתוח משאבים כלכליים ולקידום גידול דמוגרפי בירוחם.
 • חיזוק זהות יהודית ועמיות יהודית באמצעות למידה משותפת.
 • הרחבת ההזדמנויות לקשרי גומלין בין יחידים ובין ארגונים בשתי הקהילות.

 

קריטריונים:

 • התכנית הולמת את החזון ומטרות השותפות.
 • התכנית בנויה היטב, איכותית, מתופעלת ומנוהלת היטב.
 • לתכנית מרכיבים של הערכה שיאפשרו למדוד את השפעתה.
 • התכנית עונה על צורך אמיתי של אחת הקהילות או יותר מאחת מהן, ויוצרת אימפקט בשתי הקהילות.
 • התכנית תערב מספר משמעותי של אנשים ותרחיב את מעגלי המעורבות בשותפות – כל תכנית תקדם חיבור ויידוע של אנשים רבים יותר בקהילות השותפות.
 • התכנית מחזקת זהות יהודית ועמיות יהודית ו/או עוסקת בערך של "תיקון עולם".
 • לתכנית יש יעדים מציאותיים וקיים סיכוי גבוה שיתממשו.
 • לתכנית פוטנציאל רב לרגש ולחבר תורמים קיימים ופוטנציאליים (פרטים, פדרציות, קרנות וכו') להשתתף ביוזמה או בתכניות עצמן.