2. העברת תקציב החינוך מהמחלקה לחמ"ע למחלקה לחינוך

הואיל והועדה מאמינה שהליך לגיטימי והוגן של קבלת החלטות של הסוכנות היהודית דורש שועדה מחלקתית של חבר הנאמנים תהיה מורשית לבצע ביעילות את תפקידה בייעוץ, הכוונה ודיווח לחבר הנאמנים בנוגע לתפקוד ולתכניות של מחלקתה;

 

והואיל והועדה בישיבתה באוקטובר החליטה והנחתה את יושבי הראש העמיתים שלה להיוועץ בחברים ולערבם על בסיס מתמשך בכל שיקול שהוא של הנהגת הסוכנות היהודית וצוות העובדים בנוגע לתפקוד העתידי של הסוכנות היהודית בחמ"ע;

 

והואיל ולמרות החלטה והשקפה מוצקת זו, ועדת אד-הוק של הסוכנות היהודית לחמ"ע שכללה בהרכבה את יושבי הראש העמיתים של הועדה לחמ"ע, דנה, ללא כל התייעצות עם ועדה זו, והגיעה למסקנות הנוגעות למבנה העתידי, לתכניות ולתקציב של המחלקה לחמ"ע הכוללות, במיוחד, את החלטת ההנהלה ב- 16 בינואר 2002 להעביר למחלקת החינוך את הנתח הנוגע לתכניות חינוכיות של המחלקה - רשמיות ולא רשמיות – החל משנת התקציב 2002, ואת התקציב היחסי שלה בסך 16 מיליון דולרים – שווה ערך לשני שלישים מתקציב המחלקה לשנת 2001;

 

והואיל והסמכות לשנות תחומי פעילות ואחריות של ועדה מחלקתית נתונה בידי חבר הנאמנים (הסכם הכינון מחדש, סעיפים ד1(ב) ו- ד9(ב)(ii), כפי שתוקן ביוני 2001);

 

והואיל ושינוי מהותי במדיניות ופעילות מחלקתית הננקט בהעדר התהליך ההכרחי פוגע בלגיטימציה של החלטות אלה של הסוכנות היהודית ושל קבילותן על ידי מוסדות הסוכנות היהודית ושותפיה;

 

והואיל ונראה כי הפעולות ננקטו תוך התעלמות מהתפקיד הביצועי הייחודי של הסוכנות היהודית בחמ"ע ותוך סיכון האחידות והיעילות של היעדים ושל מגוון התכניות החינוכיות והפעילויות וכן של התמיכה בעקבותיהן.

 

לפיכך, הועדה לחמ"ע ממליצה לחבר הנאמנים להחליט כי:

 

1.        יש לתת לוועדה לחמ"ע את האפשרות לבחון, להעריך ולמסור דיווח מלא לחבר הנאמנים בישיבתו ביוני אודות הפעילויות המוצעות והננקטות על ידי ועדת האד-הוק וההנהלה, כולל השקפות הועדה, אם בכלל, באם הפונקציות והפעילויות של המחלקה לחמ"ע צריכות להיות מועברות;

2.        נושא זה יישקל מחדש על ידי חבר הנאמנים בישיבתו ביוני כאשר לא תינקט כל פעולה בתקופת הביניים, כולל העברה, אשר תמנע ממליאת חבר הנאמנים לממש את מלוא סמכותו בנושא זה.

 

 

 

שיתוף:           PRINT   
05 דצמ' 2006 / 14 Kislev 5767 0