7. הכנסות ממכירת נכסי הסוכנות ו-UIA

הואיל ובהחלטה מ- 24 בפברואר 2000, חבר הנאמנים חזר והדגיש כי

 

1.        כל ההכנסות ממכירת דיור ציבורי ונכסים אחרים שבבעלות הסוכנות היהודית וה- UIA יועדו אך ורק לכיסוי חובות, להפחתת חובות הסוכנות היהודית וה- UIA לבנקים, להפחתה של התחייבויות אחרות במאזן של הסוכנות היהודית נכון ליום 31 בדצמבר 1999, ולכיסוי הוצאות הקשורות בעובדים הנובעות ממכירת דיור ציבורי בניהול עמיגור;

2.        הכנסות ממכירת נכסים אלה לא ייכללו בסעיף ההכנסות של תקציב הסוכנות היהודית.

 

והואיל ומעת לעת ישנו צורך לשמר ולשפר נכסים שאינם מיועדים למכירה מיידית ולרכוש נכסים אשר ישמשו לפעילויות הסוכנות היהודית;

 

מאושר בזאת כדלהלן:

1.        החלטת חבר הנאמנים המוזכרת לעיל מיום 24 בפברואר 2000 תתוקן כך שניתן להשתמש גם בהכנסות ממכירת נכסים אחרים מלבד מכירת דיור ציבורי בבעלות הסוכנות היהודית או ה- UIA, כמקור לתקציב ההון של הסוכנות היהודית.

2.        הכנסה ממכירה של נכסים  כאמור לא תתווסף לסעיף ההכנסות של תקציב הסוכנות היהודית.

 

 

 

שיתוף:           PRINT   
05 דצמ' 2006 / 14 Kislev 5767 0