4. מינוי חברים בהנהלת הסוכנות היהודית ובחבר הנאמנים כדירקטורים בחברה הרוח הישראלית-המגבית הישראלית בע"מ

הואיל ו:

 

1.             על פי התקנון (by-laws) של הסוכנות היהודית [פרק VIII, סעיף ו' 3.(א)] לא ניתן למנות, בין היתר, חברים וחברים עמיתים בהנהלת הסוכנות היהודית, וחברים בחבר הנאמנים של הסוכנות היהודית, לכהן כדירקטורים בחברות של הסוכנות היהודית, אלא אם חבר הנאמנים, לפי בקשה בכתב של יו"ר הועדה לנכסים והתחייבויות ובאישור הגזבר ויו"ר ההנהלה, מרשה מינוי כאמור, כחריג, ואם נחה דעתו כי מתקיימות נסיבות מיוחדות.

 

2.             יו"ר הועדה לנכסים והתחייבויות, לאחר שקיבל אישור הגזבר ויו"ר ההנהלה, מבקש בזה מחבר הנאמנים להרשות את מינויים של האנשים האלה לכהן כדירקטורים בחברה הרוח הישראלית-המגבית הישראלית בע"מ:

 

* גברת קרול סולומון

* מר הרווי וולף

 

3.             היות ולכל אחד מהאנשים המנויים לעיל יש ידע ונסיון יחודיים לתחום הפעולה של החברה הרוח הישראלית-המגבית הישראלית בע"מ, לכן נחה דעתו של חבר הנאמנים שמתקיימות לגבי כל אחד מהם נסיבות מיוחדות להרשות את מינויים.

 

לפיכך הוחלט בזאת:

 

להרשות את מינויו של גברת קרול סולומון ומר הרווי וולף כדירקטורים בחברה הרוח הישראלית-המגבית הישראלית בע"מ.

 

כל יתר הכללים בקשר למינוי דירקטורים יחולו.

 

 

 

שיתוף:           PRINT   
05 דצמ' 2006 / 14 Kislev 5767 0