2. תקציב 2004

(1 בינואר 2004 – 31 בדצמבר 2004)

 

חבר הנאמנים מחליט בזה כי:

 

1.        מסגרת התקציב לפעילות שוטפת של הסוכנות היהודית לארץ ישראל לשנת הכספים המתחילה ב- 1 בינואר 2004 ומסתיימת ב- 31 בדצמבר 2004 (שנת הכספים) כפי שמוצגת בהצעת התקציב המצורפת בזאת הינה סך של  337,100,000 $ לפעילויות בלתי מיועדות, (שמתוכם 40,000,000 $ מותנים בהיענות ONAD לבקשת הסוכנות היהודית לממן צרכים שטרם נמצא להם מענה), 122,624,000 $ לפרויקטים מיועדים של הסוכנות היהודית ו- 50,000,000 $ לפעילויות מיועדות להעברות. המסגרת הבלתי  מיועדת תשתנה בהתאם לגביית דמי  השתתפות בתוכניות שטרם תוקצבו ובמידת ההיענות של ONAD לבקשה למימון 40 מ' $. מסגרת התקציב לפרויקטים מיועדים של הסוכנות היהודית, כמו גם התקציב להעברות מיועדות, תותאם להתחייבות התורמים בפועל ולהכנסה בפועל.

 

2.        מסגרות התקציב לפעילות פיתוח ולפעילות מימונית של הסוכנות היהודית לארץ ישראל לשנת הכספים, כפי שמוצגות בתקציב המוצע המצורף בזאת הינה סך של 14,420,000$ לפעילויות פיתוח בלתי מיועדת, 33,400,000$ לפעילויות פיתוח מיועדת, 3,000,000$ לפעילויות פיננסיות בלתי מיועדות ו- 750,000$ לפעילות מימונית מיועדת.

 

3.        הסוכנות היהודית לארץ ישראל יכולה, במהלך שנת הכספים, לחדש התחייבויות פיננסיות קיימות שמועד פירעונן חל במהלך שנת הכספים וללוות סכומים נוספים כמימון ביניים כך שבסוף השנה הגירעון המצטבר של הסוכנות לא יעלה על הגירעון המצטבר שלה בתחילת שנת הכספים.

 

"התחייבויות כספיות" – כל הלוואה, ערבות, פיצוי או כל העברה כספית אחרת וכל מסמך המעיד על או מורכב ממחויבות כספית מעין זו.

 

 

 

שיתוף:           PRINT   
05 דצמ' 2006 / 14 Kislev 5767 0