2. הועדה לתקציב וכספים

הועדה מחליטה להמליץ לחבר הנאמנים כדלקמן:

 

1.        לבצע את התיקונים שלהלן בתקציב 2004, בתוקף מיידי:

 

א.        לקצץ בתקציבי המחלקות הבאות:

 

מחלקה                            קיצוץ

עליה                                875,000$

חמ"ע                               50,000$

חינוך                               475,000$

ישראל                              200,000$

--------                             -----------

סה"כ                              1,600,000$       

ב.        להגדיל את סעיפי התקציב הבאים:

סעיף תקציבי                     הגדלה

הדסה נעורים                    300,000$

 

פרוייקטים חדשניים

 

ויצירתיים (שנים 2-3)        עד 650,000$

 

ריבית לקרן פינקוס             650,000$

 

----------------------           ---------------

 

סה"כ                               1,600,000$

 

2.        מקורות הקיצוץ בכל מחלקה, על פי סעיף 1א לעיל, יועלו לדיון וייבדקו על ידי הועדה המחלקתית הרלבנטית, יחד עם ועדת המשנה לתקציב וכספים של אותה מחלקה, לפי קבלת החלטה בנוגע בועדת המשנה לתקציב וכספים הרלבנטית.

 

3.        ועדות המשנה לתקציב וכספים של המחלקות יקבלו החלטה בתוך 30 יום מקבלת החלטה זו וידווחו לועדה לתקציב וכספים ולהנהלת הסוכנות.

 

 

 

שיתוף:           PRINT   
04 דצמ' 2006 / 13 Kislev 5767 0