1. מינויו של שי חרמש ליו"ר דירקטוריון של חברת כפר הנוער רמת הדסה סאלד

הואיל

 

1.        ותקנות הסוכנות היהודית (פסקה VIII סעיף ו'3(א)) אינן מאפשרות למנות, בין היתר, חברים בהנהלת הסוכנת היהודית או בחבר הנאמנים שלה לדירקטורים בחברות של הסוכנות היהודית, אלא אם חבר הנאמנים יתיר את המינוי על סמך בקשה בכתב מיו"ר ועדת הנכסים וההתחייבויות ובאישור הגזבר ויו"ר ההנהלה, ולאחר שנחה דעתו של חבר הנאמנים שמדובר בנסיבות מיוחדות;

 

2.        ולאחר שיו"ר ועדת הנכסים וההתחייבויות קיבל את אישור הגזבר ויו"ר ההנהלה, הוא מבקש בזאת מחבר הנאמנים למנות את מר שי חרמש, גזבר הסוכנות היהודית וחבר ההנהלה, לתפקיד יו"ר הדירקטוריון של חברת כפר הנוער רמת הדסה סאלד;

 

3.        ונחה דעתו של חבר הנאמנים שמדובר בנסיבות מיוחדות אשר מתירות את המינוי הזה.

 

לפיכך הוחלט:

לאפשר את מינויו של שי חרמש ליו"ר דירקטוריון חברת כפר הנוער רמת הדסה סאלד.

על מינוי זה יחולו כל הכללים האחרים החלים על מינוי דירקטורים.

 

 

 

שיתוף:           PRINT   
04 דצמ' 2006 / 13 Kislev 5767 0