5. תיקון התקנון - סמכות לבצע תשלומים בסכומים קטנים

תקנון הסוכנות היהודית לארץ ישראל יתוקן כדלקמן:

 

בפרק IV, סעיף א.1. של התקנון, תתווסף, אחרי פסקה 1(ה), פסקה 1(ו) בנוסח זה:

 

"(ו) יושב ראש ההנהלה והגזבר מוסמכים, יחד, לאצול בכתב למנהל המחלקה לכספים את הסמכות לבצע תשלומים בסכומים קטנים, שכל אחד מהם לא יעלה על סכום בשקלים השווה בעת התשלום ל- 500$ (להלן – "תשלומים קטנים") ולחתום על כל מסמך בקשר לכך, בעצמו או באצילת משנה לפיה הוא יהיה רשאי להסמיך, בכתב, מורשי חתימה של הסוכנות היהודית, כל אחד בעצמו, לבצע תשלומים קטנים ולחתום על כל מסמך בקשר לכך".

 

 

 

שיתוף:           PRINT   
30 נוב' 2006 / 9 Kislev 5767 0