2. החלטה למזג את יחידת חוק גל וחטיבת חוזים ובטחונות עם חברת עידוד

הואיל וחברת עידוד, יחידת חוק גל וחטיבת חוזים ובטחונות עוסקות כולן בין היתר בגביית חובות של המגזר הכפרי לסוכנות היהודית;

 

והואיל והמחלקה לכספים על דעת יו"ר ההנהלה, הגזבר ויו"ר ועדת נכסים והתחייבויות יזמה תכנית למזג שלושה גופים אלה;

 

והואיל והמחלקה לכספים מעריכה כי מיזוג שלושת הגופים האלה יביא לחסכון שנתי של כ- 1,000,000$, בעיקר על ידי הקטנת היקף המועסקים על ידי שלושת הגופים מ-40 תקנים היום ל-22 תקנים לכל היותר לאחר המיזוג;

 

והואיל וחברת עידוד הינה בשליטה מלאה של הסוכנות היהודית;

 

לכן הוחלט כדלקמן:

 

1.         לאשר לאחד את חברת עידוד, היחידה לחוק גל וחטיבת חוזים ובטחונות;

2.         לנהל את הגוף המאוחד במסגרת חברת עידוד;

3.         לפעול במסגרת ההיערכות החדשה החל מ – 1.1.2005.

4.         להסמיך את המחלקה לכספים לנקוט, באישור הגזבר, בכל פעולה לרבות לחתום על כל מסמך שיהיה

       דרוש ומועיל לצורך יישום החלטה זו.

 

 

 

שיתוף:           PRINT   
30 נוב' 2006 / 9 Kislev 5767 0