1. תקציב 2005

(1 בינואר 2005 – 31 במרץ 2005 ; 1 באפריל 2005 – 31 בדצמבר 2005)

 

חבר הנאמנים מחליט בזה כי:

 

1.        (א)  מסגרת התקציב לפעילות שוטפת של הסוכנות היהודית לארץ ישראל לשנת הכספים המתחילה ב- 1 בינואר 2005 ומסתיימת ב- 31 בדצמבר 2005  כפי שמוצגת בהצעת התקציב המצורפת בזאת הינה סך של 290,000,000 $  לפעילויות בלתי מיועדות, 78,400,000 $ לצרכים נחוצים של הסוכנות היהודית שנדרש להם מימון נוסף ו- 50,000,000 $ לפעילויות מיועדות להעברות. מסגרת התקציב לפרויקטים מיועדים של הסוכנות היהודית, כמו גם התקציב להעברות מיועדות, תותאם להתחייבות התורמים בפועל ולהכנסה בפועל.

 

(ב)  במסגרת התקציב הנ"ל כלול סעיף "התייקרויות חזויות" בסך 7,782,000 $.

 

בסעיף זה "התייקרויות" משמען – הפרשים  בין העלויות של תכניות או תכניות משנה כפי שאושרו בתקציב זה לבין העלויות של אותן תכניות או תכניות משנה בעת ביצוען בפועל.

(ג)  מנכ"ל הסוכנות היהודית רשאי לאשר תשלומים בגין פרישות עובדים מעבר לסכומים המתוקצבים בשנות הכספים 2004 ו –2005. המנכ"ל יפעיל סמכות זאת לתקנון הסוכנות. VI.A.2.(c) בכפוף להוראות סעיף

 

2.        מסגרת התקציב לפעילות פיתוח ולפעילות מימונית של הסוכנות היהודית לארץ ישראל לשנת הכספים, כפי שמוצגות בתקציב המוצע המצורף בזאת הינה סך של  12,100,000$ לפעילויות פיתוח בלתי מיועדת, 23,930,000$ לפעילויות פיתוח מיועדות, ו- 1,000,000$ לפעילויות מימוניות בלתי מיועדות .

 

3.        (א)           מסגרת התקציב לפעילות שוטפת של הסוכנות היהודית לארץ ישראל  לרבע הראשון של שנת הכספים 2005 המתחיל ב- 1 בינואר 2005 ומסתיים ב – 31 במרץ 2005 כפי שמוצגת בהצעת התקציב המצורפת בזה הינה סך של 72,506,000$.

 

(ב)            הסוכנות היהודית לא תיצור התחייבויות לתכניות מעבר לתאריך 31.3.05 .

 

(ג)            על אף האמור בסעיף קטן (ב) אם, עד לאישור התקציב הסופי  יתעורר הצורך להתחייב תקציבית לתכניות ארוכות מעבר לתאריך 31.3.05, מותר יהיה להתחייב כאמור   באישור מנכ"ל הסוכנות ומנכ"ל המחלקה לכספים.

 

      (ד)         ההנהלה תביא לאישור חבר הנאמנים בחודש פברואר 2005 תקציב הוצאות סופי לשנת 2005.

 

4.        הסוכנות היהודית לארץ ישראל רשאית, במהלך שנת הכספים, לחדש התחייבויות  פיננסיות קיימות מועד פירעונן חל במהלך שנת הכספים וללוות סכומים נוספים כמימון ביניים בתוספת הסכומים להשקעות הוניות בוצעו בשנת הכספים  ותשלומים בגין פרישות עובדים, כך שבסוף שנת הכספים הגירעון המצטבר של הסוכנות יוכל לעלות על הגירעון המצטבר שלה בתחילת שנת הכספים.

בסעיף זה "התחייבויות כספיות"  משמען– כל הלוואה, ערבות, פיצוי או כל העברה כספית אחרת וכל מסמך המעיד על או מורכב ממחויבות כספית מעין זו.

 

 

 

שיתוף:           PRINT   
30 נוב' 2006 / 9 Kislev 5767 0