5. תקציב 2005

(1 בינואר 2005 – 30 ביוני 2005; 1 ביולי 2005 – 31 בדצמבר 2005)

 

הואיל וב-27 באוקטובר 2004 חבר הנאמנים החליט כי ההנהלה תביא לאישור חבר הנאמנים בחודש פברואר 2005 תקציב הוצאות סופי לשנת 2005 והואיל והתכנון האסטרטגי הושלם בחלקו וההנהלה מעוניינת כי המחלקות ישלימו את התכנון האסטרטגי עד לחודש מאי 2005.

 

חבר הנאמנים מחליט בזה כי:

 

1.        (א) מסגרת התקציב לפעילות שוטפת של הסוכנות היהודית לארץ ישראל לשנת הכספים המתחילה ב-1 בינואר 2005 ומסתיימת ב-31 בדצמבר 2005 כפי שמוצגת בהצעת התקציב המצורפת בזאת הינה סך של 290,000,000$ לפעילויות בלתי מיועדות.

 

 

(ב) מסגרת התקציב לצרכים נחוצים של הסוכנות היהודית שנדרש להם מימון נוסף היא 78,400,000$ ומסגרת התקציב לפעילויות מיועדות להעברות היא - 50,000,000$. התקשרויות בגין פרויקטים מיועדים של הסוכנות היהודית יתבצעו רק לאחר קבלת התחייבות מהתורמים ו/או עפ"י ההכנסות בפועל.

 

2.        מסגרת התקציב לפעילות פיתוח ולפעילות מימונית של הסוכנות היהודית לארץ ישראל לשנת הכספים, כפי שמוצגות בתקציב המוצע המצורף בזאת הינה סך של 18,155,000 $ לפעילויות פיתוח בלתי מיועדות, 25,830,000 $ לפעילויות פיתוח מיועדות, ו-  1,000,000 $ לפעילויות מימוניות בלתי מיועדות.

 

3.        (א) מסגרת התקציב לפעילות שוטפת של הסוכנות היהודית לארץ ישראל למחצית הראשונה של שנת הכספים 2005 המתחילה ב-1 בינואר 2005 ומסתיימת ב-30 ביוני 2005 הינה מחצית ממסגרת התקציב השנתית האמורה בסעיף 1.א' לעיל (145 מליון $).

 

(ב) הסוכנות היהודית לא תיצור התחייבויות לתכניות מעבר לתאריך 30.6.05.

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב) אם, עד לאישור התקציב הסופי יתעורר הצורך להתחייב תקציבית לתכניות ארוכות מעבר לתאריך 30.6.05, מותר יהיה להתחייב כאמור באישור מנכ"ל הסוכנות ומנכ"ל המחלקה לכספים.

 

(ד) ההנהלה תביא לאישור חבר הנאמנים בחודש יוני 2005 תקציב הוצאות סופי לשנת 2005.

 

 

 

שיתוף:           PRINT   
29 נוב' 2006 / 8 Kislev 5767 0