4. תמיכת הסוכנות היהודית בתגלית ישראל

הואיל

ובמשך חמש שנות קיומה של תוכנית תגלית היא הוכיחה להיות תוכנית המקדמת בהצלחה את המחויבות לישראל ואת ההתעניינות בעלייה, מחזקת את הקשר של הדור הבא עם האוכלוסייה בישראל ומהווה גורם המגביר את המעורבות של החוזרים מהתוכנית בחיי קהילותיהם.

 

והואיל

 

ומעורבות מוגברת של הסוכנות היהודית בתגלית, הכוללת עיצוב מדיניות ופיתוח התכנים החינוכיים, הקצאת מכסות לקהילות ספציפיות הזקוקות לכך ופיתוח מאגר נתונים של בוגרי התוכנית, תקדם את ייעוד הסוכנות יהודית.

 

והואיל

והיעד של כ- 20,000 המשתתפים מדי שנה בתגלית מהווה מאגר ופלטפורמה להרחבה משמעותית של פרויקט מסע  -  תוכניות מעצבות בנות סמסטר עד שנה בישראל, יוזמה מרכזית חדשה של הסוכנות היהודית וממשלת ישראל.

 

והואיל

וחבר הנאמנים ביוני 2004 קיבל החלטה באשר להיקף התמיכה של הסוכנות היהודית בתוכנית תגלית החל משנת 2005 ועד שנת 2009 כולל, אולם יש צורך לשנות נוסח החלטה קודמת זו על מנת לאפשר לסוכנות להיטיב את יכולתה לקבל החלטות ולהשפיע על גבה התמיכה ואופן העברת התמיכה במהלך חמש השנים להם מתייחסת ההחלטה הקודמת וכן להשפיע על היקף ההשקעה במשתתפים שמגיעים מארצות נזקקות;

 

לפיכך הוחלט כדלקמן:

 

הסוכנות היהודית תגדיל את תמיכתה הכספית בתוכנית תגלית מ-2.5 מיליון דולר ארה"ב בשנה, לעד  5 מיליון דולר ארה"ב בשנה, החל משנת התקציב 2005 ועד שנת התקציב 2009 (כולל), בהסתמך על ההבנות הבאות (להלן: "תמיכת הסוכנות"):

 

1.                    היעד הינו כי 20,000 צעירים ישתתפו מידי שנה בתגלית משנת 2005 ואילך.

2.                    יש לעודד את המשתתפים באופן נמרץ להפוך את פיקדונם בסך 250 דולר לתרומה מרצון, למימון של תכניות תגלית בעתיד.

3.                    מעורבות הסוכנות בעיצוב המדיניות תגבר ומידע על בוגרי התוכנית יסופק לסוכנות היהודית.

4.                    מתוך תמיכת הסוכנות, יוקצה סכום מוסכם למימון השליש המקומי של משתתפים מארצות נזקקות.

חבר הנאמנים מסמיך את יו"ר ההנהלה, יו"ר חבר הנאמנים, יו"ר הועדה לתקציב וכספים והגזבר יחדיו לקבוע את גובה תמיכת הסוכנות הסופית, בגבולות ה- 5 מיליון דולר ארה"ב בשנה כנ"ל, אופן העברתה וכן את הסכום המוסכם, מתוך ה- 5 מיליון דולר ארה"ב בשנה, למימון השליש המקומי של משתתפים מארצות נזקקות.

 

 

 

שיתוף:           PRINT   
29 נוב' 2006 / 8 Kislev 5767 0