2. מחילת חובות יישובי סובב עזה

הואיל ו:

 

א.        ממשלת ישראל החליטה על ביצוע תכנית ההתנתקות מרצועת עזה (להלן: "הרצועה"), במסגרתה יתפנו התושבים הישראליים שהתגוררו ברצועה;

 

ב.        התנתקות זאת תביא לכך שייווצר קו עימות לאורך 54 ק"מ של גבול הרצועה (להלן: "קו העימות").

ג.        ומצידו המזרחי של קו העימות שוכנים חמישה קיבוצים (אור הנר, כיסופים, ניר עוז, סופה וכרם שלום) (להלן: "הישובים"), דלילי אוכלוסייה, שהוקמו בסיוע הסוכנות היהודית לארץ ישראל;

ד.        וישובים אלו חייבים לסוכנות היהודית כספים.

ה.       והסמיכות לקו העימות חושפת את הישובים לסכנות של פעילות עוינת, מעשי טרור, לקשיים כספיים, ולאיומים דמוגרפיים, מעבר לקשיים  בהם כבר נתונים ישובים אלו.

ו.         והממשלה פועלת לחיזוק הישובים לצידו של קו העימות, היא מפעילה תכנית סיוע והיא פנתה אל הסוכנות היהודית בבקשה שהסוכנות היהודית תצטרף לפעילות תומכת בישובים ע"י מחילת חובות, בדומה למחילת החובות שביצעה הסוכנות היהודית באזור קו העימות הצפוני עקב יציאת צה"ל מדרום לבנון בקיץ 2000.

ז.         והסוכנות היהודית רואה כצו לאומי לסייע לישובים והיא מעוניינת להביא לחיזוקם ולביסוסם.

 

ח.       מוצע להחיל, בשינויים המחויבים, את המדיניות שגובשה ע"י הסוכנות היהודית ביחס ליישובי קו העימות בצפון (החלטת חבר הנאמנים מחודש יוני 2000) , גם ביחס לישובים הנ"ל, באופן שתתבצע מחילת החובות להלוואות העומדות לפירעון, להבדיל מההלוואות העומדות, עבור תשתיות, אמצעי ייצור ובניה ואשר כולן ניתנו במסגרת חוזה ההתיישבות. ההצעה מתייחסת אם כן לסכום של כ- 3.4 מיליון דולר, שגבייתם פרוסה על פני השנים הבאות.

ט.       יש להבטיח כי המוטבים לכל מחילת חובות יהיו הישובים עצמם והמתיישבים, ולא שום נושים אחרים, ובהתאם לכך הסוכנות היהודית מתייחסת לנושא ולמקרה של יישובי סובב עזה כאל נושא ייחודי.

לפיכך הוחלט כי:

 

1)       שום חוב לא ייחשב כנתון לויתור או כמחול רק בשל עצם קבלתה של החלטה זו.

2)       החלטה זו הנה החלטה מאפשרת אשר מתירה לסוכנות היהודית פעולה להשגת מטרתה כפי שהוגדר במבוא להחלטה זו.

3)       שום ויתור או מחילה של חוב כלשהו לא ייחשבו כתקפים בהתאם לתנאים של החלטה זו בלא שאושרו ונחתמו על ידי שני מורשי חתימה של הסוכנות היהודית.

4)       מחלקת הכספים של הסוכנות היהודית מוסמכת למחול על חובות הישובים כהגדרתם לעיל ועל חובות המתיישבים בישובים אלו, על פי העקרונות של החלטה זו. לצורך מימוש החלטה זו, מוסמכת המחלקה לכספים של הסוכנות היהודית לנהל משא ומתן, לבוא לידי הסכמים ולחתום על מסמכים שיוציאו החלטה זאת אל הפועל.

5)       כל מחילת חובות תתייחס רק לחובות העומדים לפירעון של הישובים והמתיישבים. ההלוואה העומדת של 75% תישאר כזאת, על מנת להבטיח את השמירה על אופי הישוב ומניעת הפיכתו לתאגיד מסחרי או תעשייתי שיזנח את האופי ההתיישבותי של הישוב,  וכל זכויות הסוכנות היהודית בהקשר להלוואה העומדת, כמו גם יתר זכויותיה על פי חוזה ההתיישבות והחוזה המשולש, שמורים בזאת.

 

6)       כל חוב יימחל רק בדרך שתמנע הפקת תועלת ישירה של נושים כלשהם ותיטיב רק עם הישובים והמתיישבים עצמם.

 

לצורך מימוש מטרה זאת, מחלקת הכספים של הסוכנות היהודית תנהל משאים ומתנים, תכרות הסכמים ותכין את המסמכים הנחוצים ליישום החלטה זאת ביחס לישובים ולמתיישבים.

 

הסדרי מחילת החובות שייושמו בהתאם להחלטה זאת יכול שיכללו הסדרים שעל פיהם, לאחר סיום הסדר החובות, תעניק הסוכנות היהודית לישובים או למתיישבים היחידים את הסכומים שנגבו על ידי הסוכנות היהודית לאחר תאריך החלטה זאת במסגרת הסדר החובות.

7)       במקרה של שינוי ייעוד הישוב, שלא למטרות הרחבה למגורים בתוככי הישוב, שקיבל פטור מתשלום לסוכנות היהודית על פי החלטת חבר הנאמנים, תשמור הסוכנות היהודית על זכותה לפיצוי על כל זכויותיה והשקעותיה בישוב.

8)       החלטה זאת תתייחס רק לישובים המפורטים במבוא לעיל ולמתיישביהם ולא תהווה ולא תחשב תקדים לאזור אחר כלשהו בישראל, היא התקבלה לפנים משורת הדין, ואין בא כדי לגרוע מאיזו מטענות הסוכנות היהודית העומדות לה.

 

 

 

שיתוף:           PRINT   
29 נוב' 2006 / 8 Kislev 5767 0