2. תקציב 2005

א.             אישור תקציב 2005 (1 בינואר 2005 – 31 בדצמבר 2005)

 

1.        (א)           מסגרת התקציב לפעילות שוטפת של הסוכנות היהודית לארץ ישראל לשנת הכספים המתחילה ב-1 בינואר 2005 ומסתיימת ב-31 בדצמבר 2005, כפי שמוצגת בהצעת התקציב המצורפת בזאת, הינה סך של 290 מ' $ לפעילויות בלתי מיועדות, מתוכו סך של 4.5 מ' $ יש להעביר לתקציב רזרבה בהתאם להחלטת הנהלה מיום 28 ליוני 2005.

(ב)                מסגרת התקציב לצרכים נחוצים של הסוכנות היהודית שנדרש להם מימון נוסף היא 78.4 מ' $ ומסגרת התקציב לפעילויות מיועדות להעברות היא 50 מ' $. התקשרויות בגין פרויקטים מיועדים של הסוכנות היהודית יתבצעו רק לאחר קבלת התחייבות מהתורמים ו/או על-פי ההכנסות בפועל.

(ג)                 המנכ"ל מוסמך לאשר תשלומים הנדרשים לשם פרישת עובדים, וזאת אף מעבר לסכום המתוקצב לשנת הכספים 2005. המנכ"ל ישתמש בסמכותו זו בכפוף להוראות פרק VI א. 2. (ג) בתקנון הסוכנות היהודית.

2.        מסגרת התקציב לפעילות פיתוח ולפעילות מימונית של הסוכנות היהודית לארץ ישראל לשנת הכספים, כפי שמוצגות בתקציב המוצע המצורף בזאת, הינה סך של 18.155 מ' $ לפעילויות פיתוח בלתי מיועדות, 25.830 מ'$ לפעילויות פיתוח מיועדות, ו- 1 מ' $ לפעילויות מימוניות בלתי מיועדות.

3.        הסוכנות היהודית לארץ ישראל יכולה, במהלך שנת הכספים, לחדש התחייבויות פיננסיות קיימות שמועד פירעונן חל במהלך שנת הכספים, וללוות סכומים נוספים כמימון ביניים, כך שבסוף השנה הגירעון המצטבר של הסוכנות לא יעלה על הגירעון המצטבר שלה בתחילת שנת הכספים.

 

"התחייבויות כספיות" משמע – כל הלוואה, ערבות, פיצוי או כל העברה כספית אחרת וכל מסמך המעיד על או מורכב ממחויבות כספית מעין זו.

 

ב.             תקציב להעלאת בני הפלשמורה

 

הואיל ובתאריך 31.1.2005 הוחלט, על-ידי ועדת שרים בראשות ראש הממשלה ובהשתתפות שרים, יו"ר הסוכנות היהודית ונציגים נוספים, כי עד סוף שנת 2007 יובאו לישראל כל בני הפלשמורה (על-פי הנתונים שאושרו במשרד הפנים, על בסיס המבחן שנקבע בהחלטת הממשלה מפברואר 2003), דהיינו תוך הכפלת קצב ההגעה מ–300 עולים לחודש ל– 600 עולים לחודש;

 

והואיל והוחלט בישיבה הנ"ל כי הסוכנות היהודית תיקח אחריות על המחנות באתיופיה;

 

והואיל והממשלה מצפה להשתתפות העם היהודי במימון הפרויקט;

 

והואיל ובתחילת חודש יוני 2005 נתקבלה החלטה בחבר הנאמנים של UJC, לצאת במגבית מיוחדת שמתוכה סך של 100 מ' $ יועד לביצוע הפרויקט (להלן: "המגבית המיוחדת");

 

והואיל , ומתוך הסכום האמור של 100 מ' $, לפחות 63 מ' $ יועדו לפעולות של הסוכנות היהודית (23 מ'$ לפעילות טרום עלייה וטיסה ו– 40 מ'$ לפעולות במרכזי קליטה);

 

לפיכך מוחלט בזאת כי:

1.        הסוכנות היהודית תנהל את הפרויקט בתקציב רב-שנתי נפרד, אשר יופעל כנגד הכנסות משני מקורות:

                      א.                     השתתפות תקציב הליבה של הסוכנות היהודית בהיקף שתוכנן לספק את קצב העלייה הנוכחי (300 עולים בחודש) בהיקף רב-שנתי של 60 מ' $.

                      ב.                     הכנסות המגבית המיוחדת בהיקף רב-שנתי של 63 מ' $.

2.        תקציב הפרויקט לתקופה המתחילה ב-1 ליולי 2005  ועד לסוף שנת הכספים 2005 הוא 16 מ' $, מתוכם 8.6 מ' $ במימון המגבית המיוחדת.

3.        הפרויקט ינוהל כתקציב נפרד רב-שנתי ויתאזן עד סוף תקופת המבצע.

4.        בכפוף לאמור בסעיף א' 3 לעיל, הסוכנות היהודית תהיה רשאית לבצע מימון ביניים עוד בטרם קבלת המימון מהמגבית המיוחדת, ובתנאי שעלויות המימון יתווספו לעלויות הפרויקט כולו, מכל מקור תקציבי, לרבות על חשבון כיסוי חובות.

 

ג              גרעון פרוייקט מסע לשנת התקציב 2005

 

הואיל ופרויקט מסע מתוקצב במחלקה לחינוך יהודי ציוני בשנת 2005 בהיקף של 7 מ' $, מתוכם 2.5 מ' $ בתקציב הליבה ו– 4.5 מ' $ בתקציב המיועד;

 

והואיל ולא ידוע מהו הסכום שיגויס בפועל בשנה זו לטובת הפרויקט באמצעות המימון המיועד;

 

והואיל והסוכנות היהודית, לאור חשיבות הפרויקט, מעוניינת לקיימו בהיקף של $7 מ' בשנת התקציב 2005 ללא תלות בהיקף הגיוס המיועד;

 

לפיכך מוחלט בזאת:

 

1.        המחלקה לחינוך והמחלקה לכספים רשאיות להשקיע עד 7 מ' $ בפרויקט בשנה זו ללא תלות בהיקף הגיוס המיועד.

 

2.        במידה והגיוס המיועד לפרוייקט זה בשנת 2005 יהיה נמוך מ-4.5 מ' $, תקטין המחלקה לחינוך תכניות אחרות מתקציב הליבה, בצורה שווה, במהלך שלוש השנים הקרובות, לצורך כיסוי פער זה.

 

 

 

שיתוף:           PRINT   
29 נוב' 2006 / 8 Kislev 5767 0