3. מבצע פרעון חובות לסוכנות היהודית

הואיל ו:

א.                    בהתאם להחלטת חבר הנאמנים מאוקטובר 2004, הושלם המיזוג בין היחידות הבאות: יחידת חוק גל, חטיבת חוזים ובטחונות וחברת עידוד והושלם תהליך עדכון בסיס נתוני החובות של הלווים השונים בעידוד (data base).

ב.                    ההלוואות שניתנו על ידי הסוכנות היהודית לאגודות ולמתיישבים במגזר החקלאי, ניתנו לתקופות ארוכות (עד 37 שנים) ועל כן תהליך הגבייה עשוי להימשך עוד שנים רבות.

ג.                    הזמן הרב הנדרש לגביית כלל ההלוואות עשוי לפגוע בסיכויי הגבייה ואף גורם לצורך במימון ביניים ואחזקת מנגנון גבייה למשך זמן רב.

 

ד.                    עידוד החדשה (הממוזגת) נתבקשה להכין הצעה אטרקטיבית לפירעון מוקדם של החובות על מנת להגדיל את הכנסות הסוכנות בשנים הקרובות.

 

לפיכך הוחלט כי:

 

1.                    הסוכנות תערוך מבצע לפירעון מוקדם של חובות האגודות והמתיישבים לסוכנות לתשלום החובות במזומן או עד ל-  3 שנים. המבצע יבוצע וינוהל על ידי עידוד החדשה.

 

2.                    תנאי המבצע יהיו כדלקמן:

 

-                     אגודה ו/או מתיישב שנצבר לחובתם חוב פיגורים לסוכנות, יוכלו לקבל הנחה של 70% על ריבית              הפיגורים בתנאי שהצטרפו למבצע בשנה הראשונה של המבצע.

 

            למבצע פירעון המוקדם שני מסלולי תשלום אפשריים:

 

-                      אגודה ו/או מתיישב שיבקשו לשלם במזומן תוך 60 יום – החוב לתשלום יחושב לאחר היוון של               התשלומים שנותרו לו לשלם בריבית של 10% לשנה (הנחה ממוצעת לכלל החייבים של 42%).

-                     אגודה ו/או מתיישב שיבקשו לשלם בתקופה של עד 3 שנים – החוב לתשלום יחושב לאחר היוון של התשלומים שנותרו לו לשלם בריבית של 9% לשנה. החוב החדש לאחר ההנחה שתינתן ישא הפרשי הצמדה וריבית של 4% לשנה (הנחה ממוצעת לכלל החייבים של 35%).

 

3.                    עידוד תשלח לכל אגודה ו/או מתיישב מכתב מפורט ובו יצוין חובו לסוכנות, שיעור ההנחה וסכום החוב שיוותר לאחר ההנחה שתינתן אם יבחרו לשלם במזומן או בתוך 3 שנים. כן יצורף למכתב הזה הסכם מפורט עליו יחתום עם הסוכנות כתנאי לכניסה למבצע ולהסדר החוב. יובהר למתיישבים, כי הסכם זה אינו גורע מהזכויות הקנייניות של הסוכנות בקרקע.

 

4.         אגודה ו/או מתיישב יודיעו על החלטתם לגבי הצטרפות למבצע תוך 60 יום מיום קבלת המכתב הנ"ל.

5.          בתום 3 השנים של המבצע יבוטלו כל ההנחות שנקבעו בסעיף 2 בהחלטה זו והסוכנות תוכל  להמשיך לגבות את
                    יתרת החובות שלא שולמו במבצע על פי הכללים הקיימים היום.
6.         ההצעה מתייחסת לחובות העומדים לפירעון בלבד (25%) ולא להלוואות העומדות שימשיכו להתנהל על פי   חוזי ההתיישבות.

 

 

 

שיתוף:           PRINT   
29 נוב' 2006 / 8 Kislev 5767 0