2. מינוי חברים מקרב חבר הנאמנים וההנהלה של הסוכנות היהודית לתפקיד דירקטורים בחברות מטעם הסוכנות היהודית

הואיל:

 

1.        על פי התקנון של הסוכנות היהודית [פרק VIII, סעיף ו' 3 (א)]לא ניתן למנות, בין היתר, חברים וחברים-עמיתים בהנהלת הסוכה"י, חברי חבר הנאמנים של הסוכה"י וחברי הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית כדירקטורים בחברות של הסוכנות היהודית, אלא אם חבר הנאמנים, לפי בקשה בכתב של יו"ר הוועדה לנכסים וההתחייבויות ובאישור הגזבר ויו"ר ההנהלה, מרשה מינוי כאמור, כחריג, ואם נחה דעתו כי מתקיימות נסיבות מיוחדות.

2.        יו"ר הוועדה לנכסים וההתחייבויות, לאחר שקיבל את אישור הגזבר ויו"ר ההנהלה,  מבקש בזאת מאת חבר הנאמנים  להרשות את מינויים של האנשים הר"מ לכהן כדירקטורים בחברות דלהלן:

 

חב' "דרומה" בע"מ (בהקמה):

·          מר איתן וורטהיימר:
מר ורטהיימר הוא חבר בחבר הנאמנים של הסוכנות היהודית. הוא יהיה יו"ר מועצת המנהלים של חב' "דרומה".

 

·          מר שי חרמש:
מר חרמש הוא חבר בהנהלת הסוכנות היהודית  ובחבר הנאמנים.

·          מר רני טריינין:
מר טריינין הוא חבר בחבר הנאמנים של הסוכנות היהודית וחבר הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית.

·          מר משה ויגדור:
מר ויגדור הוא חבר עמית בהנהלת הסוכנות היהודית.

 

החוייה הישראלית: שירותי תיירות חינוכית בע"מ:

 

·          מר עמוס חרמון:
מר חרמון הוא חבר בהנהלת הסוכנות היהודית ובחבר הנאמנים.

 

·          מר איתן הבר (הארכת המינוי):
מר הבר הוא חבר בחבר הנאמנים של הסוכנות היהודית.

3.        היות ולכל אחד מהאנשים הנ"ל יש ידע וניסיון יחודיים בתחום הפעילות של החברה שבה מוצע למנות אותו כדירקטור, נחה דעתו של חבר הנאמנים  שאכן מתקיימות נסיבות מיוחדות לגבי מינויים אלה.

אשר על כן הוחלט להרשות את המנויים הנ"ל.

כל יתר הכללים  הנוגעים למינוי דירקטורים יישארו בעינם.

 

 

 

שיתוף:           PRINT   
29 נוב' 2006 / 8 Kislev 5767 0