1. אישור תקציב 2006

 (1 בינואר 2006 – 31 בדצמבר 2006)

1.        (א)           מסגרת התקציב לפעילות שוטפת של הסוכנות היהודית לארץ ישראל לשנת הכספים המתחילה ב-1 בינואר 2006 ומסתיימת ב-31 בדצמבר 2006, כפי שמוצגת בהצעת התקציב המצורפת בזאת, הינה סך של 285.7 מ' $ לפעילויות בלתי מיועדות. המסגרת הבלתי מיועדת תשתנה בהתאם לגביית דמי השתתפות בתכניות שטרם תוקצבו.

(ב)                מסגרת התקציב לצרכים נחוצים של הסוכנות היהודית שנדרש להם מימון נוסף היא 92.0 מ' $.

(ג)                 המנכ"ל מוסמך לאשר תשלומים הנדרשים לשם פרישת עובדים, וזאת אף מעבר לסכום המתוקצב לשנות הכספים 2006. המנכ"ל ישתמש בסמכותו זו בכפוף להוראות פרק VI א. 2. (ג) בתקנון הסוכנות היהודית.

2.        מסגרת התקציב לפעילות פיתוח של הסוכנות היהודית לארץ ישראל לשנת הכספים, כפי שמוצגות בתקציב המוצע המצורף בזאת, הינה סך של 13.131 מ' $ לפעילויות פיתוח בלתי מיועדות, 29.780 מ'$ לפעילויות פיתוח מיועדות.

 

3.        הסוכנות היהודית לארץ ישראל יכולה, במהלך שנת הכספים, לחדש התחייבויות פיננסיות קיימות שמועד פירעונן חל במהלך שנת הכספים, וללוות סכומים נוספים כמימון ביניים, כך שבסוף השנה הגירעון המצטבר של הסוכנות לא יעלה על הגירעון המצטבר שלה בתחילת שנת הכספים.

 

"התחייבויות כספיות" משמע – כל הלוואה, ערבות, פיצוי או כל העברה כספית אחרת וכל מסמך המעיד על או מורכב ממחויבות כספית מעין זו.

 

 

 

שיתוף:           PRINT   
29 נוב' 2006 / 8 Kislev 5767 0