4. מינוי של חברים עמיתים להנהלת הסוכנות היהודית

הואיל וההסכם לכינונה מחדש של הסוכנות היהודית קובע בסעיף II.5 שחבר הנאמנים יכול למנות עד שישה חברים עמיתים להנהלה;

 

והואיל וחבר הנאמנים החליט במושבו באוקטובר 2000 למנות חברים עמיתים להנהלה, שימשיכו, בהתאם להחלטה זו, לשרת כחברים עמיתים כל עוד הם מחזיקים בתפקידים שהוזכרו ליד שמם, אלא אם כן תופסק כהונתם כתוצאה מהחלטת חבר הנאמנים;

 

והואיל ודר' הרולד גולדמן אינו מחזיק עוד בתפקיד יו"ר קבוצת מנהלי הערים הגדולות ב-  UJC   והוחלף בתפקיד זה על ידי דר' מישה גלפרין;

 

לפיכך יוחלט:

למנות, מיום החלטה זו, את דר' מישה גלפרין כחבר עמית בהנהלה, כיו"ר קבוצת מנהלי הערים הגדולות ב- UJC, במקומו של דר' הרולד גולדמן. משך כהונתו יימשך כל עוד הוא מחזיק בתפקיד המוזכר לעיל, אלא אם כן יוחלט להפסיק את כהונתו כתוצאה מהחלטת חבר הנאמנים.

 

 

שיתוף:           PRINT   
29 נוב' 2006 / 8 Kislev 5767 0