1. תיקון לתקנון בנושא מדיניות ניגוד עניינים

הואיל ו:

1.       באוקטובר 2006 אימץ חבר הנאמנים של הסוכנות היהודית מדיניות ניגוד עניינים כחלק מתקנון הסוכנות היהודית;

2.     ונראה כי ראוי לתקן את המדיניות ולחייב הגשת הצהרת גילוי שנתית, ליצור סטנדרטים נוספים לדיווח ועונשים לאי-ציות ולהרחיב את המדיניות לסגל המקצועי הבכיר של הסוכנות היהודית;

לפיכך, יוחלט בזאת:

לתקן את פרק X של התקנון "ניגוד עניינים"* כדלהלן:

1.       בסוף סעיף א1 להחליף את הנקודה בנקודה ופסיק ולהוסיף את הבא: "(iv) עובדים בכירים".

2.     לתקן את ההגדרה של המושג "חבר" המופיעה בסעיף א2(א) כך שייקרא: ""חבר" – כל אחד מהחברים או מהעובדים הבכירים המוזכרים בסעיף 1."

3.       להוסיף הגדרה חדשה אחרי סעיף א 2 (ו) כדלהלן:

"(ז) "עובדים בכירים" – עובד של הסוכנות היהודית שהינו חבר סגל בכיר כפי שמוגדר בפרק Vא2 לעיל וכל מינוי בכיר של עובד הכפוף ישירות ליו"ר ההנהלה, הגזבר, מנכ"ל הסוכנות היהודית, סמנכ"ל הסוכנות היהודית או מנכ"ל מחלקה בסוכנות היהודית".

4.       להוסיף בסוף סעיף ג1 את המילים:
"כל חבר יגיש, בתוך 60 יום ממינויו, הצהרת גילוי ראשוני בכתב למזכיר הכללי אשר יגיש אותן  ליו"ר חבר הנאמנים וליו"ר ההנהלה. לאחר מכן, כל חבר יגיש הצהרת גילוי שנתית למזכיר הכללי, אשר יגיש אותן כנאמר לעיל, אשר תעיד כי החבר מסכים לציית למדיניות ניגוד העניינים כנאמר בתקנון זה; ומלבד מה שנאמר  מפורשות בהצהרת הגילוי, החבר, ולמיטב ידיעתו של החבר, כל בן משפחה שלו,  לא היו מעורבים במהלך 12 החודשים האחרונים,  ולא צפוי שיהיו מעורבים בעתיד,  בפועל או בפוטנציה, בניגוד עניינים.

נוסח גילוי כזה מצורף בזאת כנספח א."

5.       להוסיף סעיף ד חדש כדלהלן:

"עונשים לאי-ציות

1.     על אף האמור בסעיף ג6 דלעיל, אם חבר לא מציית להוראות פרק זה, לרבות, אך לא רק, לעניין אי הגשה של הצהרת גילוי בכתב במועד, המזכיר הכללי מוסמך להעביר במוקדם, לארגון אשר מינה את החבר, בקשה שלא תגיש את שמו של אותו חבר לבחירה מחדש לחבר הנאמנים או להנהלה, בהתאמה.

6.    להוסיף סעיף ה חדש כדלהלן:

"דיווח

 

1.     המזכיר הכללי יהיה אחראי לאיסוף ובדיקת הצהרות הגילוי הראשוניות והשנתיות  כאמור בסעיף ג1 לעיל. המזכיר הכללי יגיש לפחות פעם בשנה ל: (i) יו"ר חבר הנאמנים; (ii) יו"ר ההנהלה; (iii) יו"ר הועדה לתקציב וכספים; (iv) הגזבר; (v) מנכ"ל הסוכנות היהודית; ו (vi) המבקר, דו"ח בכתב המפרט את גילויי ניגודי העניינים בהצהרות ואת הפעולות שננקטו, אם בכלל, בתגובה להם.

 

נספח א – הצהרה שנתית בדבר גילוי ניגוד עניינים

למונחים בהצהרת גילוי זו המשמעות אשר בפרק X של תקנון הסוכנות היהודית.

אני החתום מטה, _______________________, מצהיר כי:

 

1.       אני מבין ומסכים לציית לתקנון הסוכנות היהודית בעניין ניגוד עניינים.

2.     אני, ולמיטב ידיעתי, אף בן משפחה  שלי, לא היינו מעורבים, במהלך 12 החודשים האחרונים, ולא מצפים להיות מעורבים בעתיד, בכל פעילות או נסיבות המהוות ניגוד עניינים, מלבד מה שמתואר מפורשות להלן:

תאר בפירוט כל ניגוד עניינים המערב אותך או בן(י) משפחה  שלך. צרף עמודים נוספים, במידה ויש צורך. אם "אין", ציין זאת.

תאר בפירוט עובדות או נסיבות שהינך רוצה שייבחנו על מנת לקבוע האם עובדות או נסיבות אלה מהוות ניגוד עניינים בהתאם לפרק X של התקנון. צרף עמודים נוספים, במידה ויש צורך. אם "אין", ציין זאת.

3.       השם והכתובת של העסק המרכזי שלי או מקצועי הוא:

סוג העסק  או המקצוע:

4.       בחמש השנים האחרונות לא הורשעתי בעבירה פלילית.

חתימה: __________________

שם: _____________________

 

(נא לכתוב בבירור)

 

 

 

שיתוף:           PRINT   
05 מרץ 2008 / 28 Adar 5768 0