7. מינוי ועדת חריגים למבצע פרעון החובות

הואיל ו:

א.      בהחלטתו בנובמבר 2005 חבר הנאמנים של הסוכנות היהודית אישר מבצע לפירעון חובות המגזר החקלאי לסוכנות היהודית למשך 3 שנים ("המבצע"), החלטה שתוקנה באוקטובר 2007;

ב.      על פי החלטת חבר הנאמנים על מנת שאגודה או מתיישב יוכלו לקבל את ההנחה על ריבית הפיגורים (70%) במסגרת המבצע, היה עליהם להצטרף למבצע בשנה הראשונה בה הוחל במבצע, קרי עד אוגוסט 2007;

ג.       חלפה השנה הראשונה של המבצע, אך התגלו אגודות ומתיישבים שונים שלא הצטרפו למבצע בשנה הראשונה מסיבות שונות וביניהן מתיישבים או אגודות שלא אותרו במהלך המבצע, מתיישבים שפנו לסוכנות היהודית וביקשו להגיע להסדרים מיטיבים יותר (למשל, מתיישבים מהישובים הסמוכים לעוטף עזה) ומתיישבים שמצבם הכלכלי הקשה לא אפשר להם להצטרף למבצע וכיום בעקבות עסקת תנובה יכולים לעשות כן אך אינם רשאים בעקבות המגבלה של שנה, שהוזכרה לעיל;

לפיכך הוחלט כי:

1.                  תמונה ועדת חריגים על ידי מנכ"ל המחלקה לכספים, אשר תהיה מוסמכת לאשר למתיישבים או אגודות להצטרף למבצע ולקבל את ההנחה על ריבית הפיגורים (70%) ואת הנחת ההיוון של החוב השוטף.

2.                  ועדת החריגים תהיה רשאית לשקול שיקולים כלליים וציבוריים ובייחוד בהסתמך על הסיבות המנויות בסעיף ג. לעיל.

3.                  ועדת החריגים תהיה רשאית לפעול עד נובמבר 2009.

 

 

 

שיתוף:           PRINT   
29 יוני 2008 / 26 Sivan 5768 0