3. החלטה (בנושא ועדת היגוי משותפת לסוכנות היהודית ולממשלת ישראל)

הואיל וראש הממשלה, אהוד אולמרט, פתח את מליאת הפתיחה של חבר הנאמנים של הסוכנות היהודית ביום ראשון, 22/06/08, בנאום, שבו הציג את חזונו בנושא השינוי המשמעותי ביחסים שבין מדינת ישראל והעם היהודי בתפוצות והעמקת השותפות שבין ממשלת ישראל לעולם היהודי.

הואיל ובועדה לתיאום שבין ממשלת ישראל לבין הסוכנות היהודית, שהתקיימה ביום שני, 23/06/08, בראשות ראש הממשלה ויו"ר הנהלת הסוכנות היהודית, נתקבלה ההחלטה כדלקמן:

"מחליטים, בהמשך לדברי ראש הממשלה, אתמול בפני חבר הנאמנים של הסוכנות היהודית לא"י, והדיון שהתקיים היום בוועדה לתיאום בין הממשלה לסוכנות היהודית (להלן: "ועדת התיאום"), להסמיך את ראש הממשלה ויו"ר הנהלת הסוכנות היהודית להקים ועדת היגוי להעמקת הקשר בין מדינת ישראל ויהודי התפוצות.

ראש הממשלה ויו"ר הסוכנות היהודית, בהתייעצות עם השר המופקד על ענייני התפוצות, ימנו את חברי הוועדה אשר תכלול נציגי משרדי ממשלה, הסוכנות היהודית, קהילות יהודיות בעולם, ארגונים יהודים ואישים נבחרים בארץ ובעולם, בראשותם של מזכיר הממשלה והמנהל הכללי של מחלקת החינוך בסוכנות היהודית לארץ ישראל.

תפקידי וועדת ההיגוי :

א.      הוועדה תעבד תכנית - אב לעידוד הזהות היהודית בקהילות התפוצות ולחיזוק הקשר עם מדינת ישראל.

ב.      ועדת ההיגוי תקיים דיונים והתייעצויות עם קהילות וארגונים יהודיים וקבוצות נבחרות בארץ ובתפוצות.

ג.       ועדת ההיגוי תבחן את איגום המשאבים הממשלתיים הקיימים למטרה זו ותאתר הזדמנויות וכפילויות.

ד.      ועדת ההיגוי תקבע את סדרי עבודתה ותסתייע במומחים ויועצים ככל שתמצא לנכון.

ועדת ההיגוי תגיש המלצותיה לועדת התיאום עד לחודש פברואר 2009, ותדווח לה דיווח-ביניים על עבודתה בישיבתה בחודש נובמבר 2008.

את עבודת הוועדה ירכזו מר אבי וידרמן ופרי נתיב."

אשר על כן, הוחלט בזאת:

הסוכנות היהודית מוקירה את ראש הממשלה על נאומו ההיסטורי בפני מליאת חבר הנאמנים בירושלים. הסוכנות היהודית מעלה על נס את הצהרת ראש הממשלה בדבר הגדלת מחויבותה המשמעותית של הממשלה, אחריותה והשקעותיה להבטחת עתידו של העם היהודי.

הסוכנות היהודית רואה זכות לעצמה להתגייס לאתגר, שהציב ראש הממשלה, שהסוכנות היהודית תפעל מטעמה של ממשלת ישראל להוביל את המהלך לחיזוק הקשר בין מדינת ישראל לעם היהודי בתפוצות, בתהליך רחב ומקיף של חשיבה, תכנון והתייעצויות עם קהילות וארגונים יהודיים  כמו גם מנהיגים בארץ ובתפוצות.

הסוכנות היהודית רואה בשליחות של העמקת הזהות היהודית בתפוצות וחיזוק הקשר בין ישראל לתפוצות משימה חיונית לשנים הבאות. זאת, לצד הגברת העלייה; חינוך יהודי-ציוני בתפוצות; צמצום פערים בחברה הישראלית בכלל ובאזורי העדיפות הלאומית - נגב, גליל, ירושלים - בפרט.

 

 

 

שיתוף:           PRINT   
29 יוני 2008 / 26 Sivan 5768 0