1. מינוי של חברים עמיתים להנהלת הסוכנות היהודית

הואיל וההסכם לכינונה מחדש של הסוכנות היהודית קובע בסעיף IIה.5 שחבר הנאמנים יכול למנות עד שישה חברים עמיתים להנהלה;

והואיל וחבר הנאמנים החליט במושבו באוקטובר 2000 למנות חברים עמיתים להנהלה, שימשיכו, בהתאם להחלטה זו, לשרת כחברים עמיתים כל עוד הם מחזיקים בתפקידים שהוזכרו ליד שמם, אלא אם כן תופסק כהונתם כתוצאה מהחלטת חבר הנאמנים;

והואיל ומר טד סוקולסקי אינו מחזיק עוד בתפקיד יו"ר קבוצת מנהלי הערים הגדולות ב- UJC והוחלף בתפקיד זה על ידי מר ויליאם ברנשטיין;

לפיכך יוחלט:

1.     למנות כחבר עמית בהנהלה, מיום החלטה זו, את מר ויליאם ברנשטיין, יו"ר קבוצת מנהלי הערים הגדולות ב- UJC, במקומו של מר טד סוקולסקי. משך כהונתו יימשך כל עוד הוא מחזיק בתפקיד המוזכר לעיל, אלא אם כן יוחלט להפסיק את כהונתו כתוצאה מהחלטת חבר הנאמנים.

 

 

 

שיתוף:           PRINT   
29 יוני 2008 / 26 Sivan 5768 0