2. מינוי חבר חבר הנאמנים של הסוכנות היהודית כדירקטור מטעם הסוכנות היהודית

הואיל ו:
1.  על פי התקנון (by-laws) של הסוכנות היהודית [פרק VIII, סעיף ו' 3.(א)] לא ניתן למנות, בין היתר, חברים וחברים עמיתים בהנהלת הסוכנות היהודית, וחברים בחבר הנאמנים של הסוכנות היהודית, לכהן כדירקטורים בחברות של הסוכנות היהודית, אלא אם חבר הנאמנים, לפי בקשה בכתב של יו"ר הועדה לנכסים והתחייבויות ובאישור הגזבר ויו"ר ההנהלה, מרשה מינוי כאמור, כחריג, ואם נחה דעתו כי מתקיימות נסיבות מיוחדות.

2.  יו"ר הועדה לנכסים והתחייבויות, לאחר שקיבל אישור הגזבר ויו"ר ההנהלה, מבקש בזה מחבר הנאמנים להרשות את המינוי של מר אמיר פלד לכהן כדירקטור בחוויה הישראלית.

3.  היות ולמר פלד ידע ונסיון יחודיים לתחום הפעולה של החברה שבה הוא מועמד לכהן כדירקטור, לכן נחה דעתו של חבר הנאמנים שמתקיימות נסיבות מיוחדות להרשות את המינוי.

אשר על כן מוחלט בזה להרשות את המינוי הנ"ל.

כל יתר הכללים בקשר למינוי דירקטורים יחולו.

 

 

 

שיתוף:           PRINT   
30 מרץ 2009 / 5 Nisan 5769 0