5. שדה ניצן, תלמי אליהו והתיישבות בודדים - תוספת להחלטה בדבר מחילת חובות ישובי סובב עזה מיוני 2008

הואיל ו:
א.      חבר הנאמנים של הסוכנות היהודית אישר ביוני 2008 החלטה על מחילת חובות של 10        
            ישובים אשר מרוחקים עד 7 ק"מ מגדר רצועת עזה (העתק ההחלטה רצ"ב);

ב.      ושר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת החליט כי גם הישובים שדה ניצן ותלמי אליהו
            שהינם ישובים סוכנותיים, יוכרו כזכאים להיכלל במסגרת "חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב

             המערבי";

ג.       ולישובים ומתיישבים אלו חובות כספיים ישירים לסוכנות היהודית בהיקף כספי לפירעון של
             כ- 2.3 מליון ש"ח בערכי 2/2009, שגבייתם פרוסה על פני השנים הבאות;

לפיכך הוחלט כי:
1.       החלטת חבר הנאמנים מיוני 2008 תחול גם לגבי הישובים שדה ניצן ותלמי אליהו
                  והמתיישבים הבודדים הנכללים גם הם ב - "חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי" ויש להם חובות לסוכנות היהודית.

2.       תוקף החלטה זו הוא ממועד קבלתה.

 

 

 

שיתוף:           PRINT   
21 יולי 2009 / 29 Tamuz 5769 0