3. מינוי של חברים עמיתים להנהלת הסוכנות היהודית

הואיל וההסכם לכינונה מחדש של הסוכנות היהודית קובע בסעיף IIה.5 שחבר הנאמנים יכול למנות עד שישה חברים עמיתים להנהלה;


והואיל וחבר הנאמנים החליט במושבו באוקטובר 2000 למנות חברים עמיתים להנהלה, שימשיכו, בהתאם להחלטה זו, לשרת כחברים עמיתים כל עוד הם מחזיקים בתפקידים שהוזכרו ליד שמם, אלא אם כן תופסק כהונתם כתוצאה מהחלטת חבר הנאמנים;


והואיל ומר ויליאם ברנשטיין אינו מחזיק עוד בתפקיד יו"ר קבוצת מנהלי הערים הגדולות ב- UJC והוחלף בתפקיד זה על ידי מר מארק טריל;


לפיכך יוחלט:


1.     למנות כחבר עמית בהנהלה, מיום החלטה זו, את מר מארק טריל, יו"ר קבוצת מנהלי הערים הגדולות ב- UJC, במקומו של מר ויליאם ברנשטיין. משך כהונתו יימשך כל עוד הוא מחזיק בתפקיד המוזכר לעיל, אלא אם כן יוחלט להפסיק את כהונתו כתוצאה מהחלטת חבר הנאמנים.

 

 

 

שיתוף:           PRINT   
21 יולי 2009 / 29 Tamuz 5769 0