2. תיקון לתקנון בנוגע לכללי ההליכים למינוי רואי חשבון של חברה

הואיל וחבר הנאמנים הקים ועדת מאזן אשר תחום אחריותה העיקרי הוא לסייע לחבר הנאמנים במילוי אחריות הפיקוח הקשורה ליושרה של הדוחות הכספיים של הסוכנות היהודית, כולל את כל חברות  הבת של הסוכנות היהודית שלדעת וועדת המאזן מהותיות לדוחות הכספיים של הסוכנות היהודית;

והואיל ועל מנת שועדת המאזן תמלא את תפקידה כראוי, היא צריכה לקבל את האחריות לאשר את ההקמה ו/או את התיקון של כללי ההליכים למינוי ראוי חשבון של חברה סוכנותית;

לפיכך, מוחלט כדלקמן:

לתקן את סעיף VIII, תת סעיף I של התקנון כדלהלן (השינויים למקור מסומנים):

"מינוי רואה חשבון של חברה, ייעשה על בסיס ההמלצות, כפי שתאושרנה על ידי ועדת המאזן, אשר תוגשנה לחברה ע"י ועדה מתאימה. חברי אותה ועדה ימונו ע"י מנהל המחלקה לכספים, אשר יחליט ו/או יתקן כללי ההליכים בהסכמת ועדת המאזן . מנהל משרד החברות ישמש כמתאם הועדה הנ"ל".

 

 

 

שיתוף:           PRINT   
21 יולי 2009 / 29 Tamuz 5769 0