7. מינוי חברי חבר הנאמנים של הסוכנות היהודית כדירקטורים מטעם הסוכנות היהודית

הואילו:

1.  על פי התקנון (by-laws) של הסוכנות היהודית [פרק VIII, סעיף ו' 3.(א)] לא ניתן למנות, בין היתר, חברים וחברים עמיתים בהנהלת הסוכנות היהודית, וחברים בחבר הנאמנים של הסוכנות היהודית, לכהן כדירקטורים בחברות של הסוכנות היהודית, אלא אם חבר הנאמנים, לפי בקשה בכתב של יו"ר הועדה לנכסים והתחייבויות ובאישור הגזבר ויו"ר ההנהלה, מרשה מינוי כאמור, כחריג, ואם נחה דעתו כי מתקיימות נסיבות מיוחדות.

2.  יו"ר הועדה לנכסים והתחייבויות, לאחר שקיבל אישור הגזבר ויו"ר ההנהלה, מבקש בזה מחבר הנאמנים להרשות את מינויים של מר ליאוניד נבזלין וגב' ארלין קאופמן כדירקטורים במכון לתכנון מדיניות עם יהודי בע"מ.

 

3.  היות ולכל אחד מהאנשים המנויים לעיל יש ידע ונסיון יחודיים לתחום הפעולה של החברה שבה הם מועמדים לכהן כדירקטורים , לכן נחה דעתו של חבר הנאמנים שמתקיימות לגבי כל אחד מהם נסיבות מיוחדות להרשות את מינויים.

אשר על כן מוחלט בזה כדלקמן:

להרשות את מינויים של מר ליאוניד נבזלין וגב' ארלין קאופמן כדירקטורים במכון לתכנון מדיניות עם יהודי בע"מ.

 

כל יתר הכללים בקשר למינוי דירקטורים יחולו.

 

 

 

שיתוף:           PRINT   
23 נוב' 2009 / 6 Kislev 5770 0