6. מינוי של חברים עמיתים להנהלת הסוכנות היהודית

הואיל וההסכם לכינונה מחדש של הסוכנות היהודית קובע בסעיף IIה.5 שחבר הנאמנים יכול למנות עד שישה חברים עמיתים להנהלה;

והואיל וחבר הנאמנים החליט במושבו באוקטובר 2000 למנות חברים עמיתים להנהלה, שימשיכו, בהתאם להחלטה זו, לשרת כחברים עמיתים כל עוד הם מחזיקים בתפקידים שהוזכרו ליד שמם, אלא אם כן תופסק כהונתם כתוצאה מהחלטת חבר הנאמנים;

והואיל ומר הווארד ריגר אינו מחזיק עוד בתפקיד נשיא ומנכ"ל איחוד הקהילות היהודיות (UJC) והוחלף בתפקיד זה על ידי מר ג'רי סילברמן;

לפיכך יוחלט:

1. למנות את מר ג'רי סילברמן כחבר עמית בהנהלה, בתוקף תפקידו כנשיא הנבחר וכמנכ"ל ה- UJC, במקומו של מר הווארד ריגר.  משך כהונתו יימשך כל עוד הוא מחזיק בתפקיד המוזכר לעיל, אלא אם כן יוחלט להפסיק את כהונתו כתוצאה מהחלטת חבר הנאמנים.

 

 

 

שיתוף:           PRINT   
23 נוב' 2009 / 6 Kislev 5770 0