1. החלטה על סגירת המחלקות ותיקון התקנון

הואיל וחבר הנאמנים של הסוכנות היהודית אישר ב- 23 ביוני 2010 כיוונים אסטרטגיים חדשים לסוכנות היהודית, המתמקדים בחיזוק הזהות היהודית בקרב הדור הצעיר כאמצעי המרכזי באמצעותו תשפיע הסוכנות היהודית על עתיד העם היהודי ותספק מענה לכמה מן האתגרים המרכזיים עימם מתמודד העולם היהודי כיום;

והואיל וחבר הנאמנים אישר ב- 25 באוקטובר 2010 את תכנית יישום והפעלת האסטרטגיה המפרטת את המתווה האופרטיבי שהינו השלב הראשון במימוש כיוונים אסטרטגיים אלה;

והואיל ואחד מן הצעדים הבאים ביישום והפעלת האסטרטגיה הינו עיצוב פרטני של המבנה הארגוני של הסוכנות היהודית;

והואיל וב- 25 באוקטובר 2010, הנהלת הסוכנות היהודית אישרה עקרונית  את תחילת יישום המבנה הארגוני כפי שהוצג בפניה והנחתה את הצוות המקצועי לפעול על מנת לעדכן את המבנה הארגוני ולהביא את השינויים לחבר הנאמנים בפברואר 2011;

והואיל ועל המבנה החדש ליישם באופן המיטבי את התכנית האסטרטגית ולקדם סוכנות יהודית אחת, מאוחדת, בעלת סינרגיה רבה, עיצוב שטוח, וכן בעלת אופי של שולחן יהודי גלובלי;

על כן מוחלט בזאת:

1. לסגור את המחלקות הנוכחיות בסוכנות היהודית ולהעביר את תחומי האחריות ליחידות התפעוליות הבאות: תכניות; כספים; משאבי אנוש ומינהל; אסטרטגיה ותכנון; מערכים גלובליים ושירותי עליה; קשרי לקוחות; וחמ"ע. ותחת הפיקוח והניהול השוטף של היחידה לתכניות, ליחידות התוכן הבאות: חוויות בישראל ומסלולי עליה; מחנכים בתפוצות; שליחים ו'עמיתי ישראל'; אקטיביזם צעיר בישראל; ושותפויות. סגירה בעתיד של יחידה תפעולית או יחידת תוכן או הקמה של יחידה חדשה או מיזוג בין יחידות תפעוליות או יחידות תוכן תיעשה ע"פ החלטת ההנהלה.

2. לתקן את  תקנון הסוכנות היהודית  עפ"י הנוסח המצ"ב.

 

 

 

שיתוף:           PRINT   
10 מרץ 2011 / 4 Adar II 5771 0