4.החלטה בעניין מינוי חבר חבר הנאמנים של הסוכנות היהודית כדירקטור בחברת קרן החינוך

הואיל  ועל פי התקנון (By-Laws) של הסוכנות היהודית [פרק VIII, סעיף ו' 3.(א)] לא ניתן למנות, בין היתר, חברים וחברים עמיתים בהנהלת הסוכנות היהודית וחברים בחבר הנאמנים של הסוכנות היהודית, לכהן כדירקטורים בחברות של הסוכנות היהודית, לרבות בחברות קרן החינוך, אלא אם חבר הנאמנים, לפי בקשה בכתב של יו"ר הועדה לנכסים והתחייבויות ובאישור יו"ר הנהלת הסוכנות היהודית וסגן יו"ר הנהלת הסוכנות היהודית, מרשה מינוי כאמור, כחריג, כל עוד הוא שבע רצון, כי קיימות נסיבות מיוחדות;

והואיל ויו"ר הועדה לנכסים והתחייבויות, לאחר שקיבל אישור יו"ר הנהלת הסוכנות היהודית וסגן יו"ר הנהלת הסוכנות היהודית, מבקש מחבר הנאמנים להרשות את מינויו של מר ברוס ארביט, חבר חבר הנאמנים, לכהן כדירקטור בחברת קרן החינוך – חברת מוסדות חינוך, תרבות ושיקום שכונות בתל אביב מיסודה של הסוכה"י לא"י בע"מ (חל"צ);

והואיל ולמר ברוס ארביט יש ידע וניסיון ייחודיים, היכולים לסייע ולתרום לפעילות החברה שבה הוא מועמד לכהן כדירקטור, ולכן סבור חבר הנאמנים שמתקיימות לגביו נסיבות מיוחדות להרשות את מינויו;

 

לפיכך מוחלט כדלהלן:

להרשות את מינויו של מר ברוס ארביט כדירקטור בחברת קרן החינוך – חברת מוסדות חינוך, תרבות ושיקום שכונות בתל אביב מיסודה של הסוכה"י לא"י בע"מ (חל"צ);

כל יתר הכללים הרלוונטיים בקשר למינוי דירקטור בחברה זו יחולו על המינוי, אשר יובא לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה.

 

 

 

שיתוף:           PRINT   
20 יולי 2011 / 18 Tamuz 5771 0