2. מינוי של חברים עמיתים להנהלת הסוכנות היהודית

הואיל וההסכם לכינונה מחדש של הסוכנות היהודית קובע בסעיף IIה.5 שחבר הנאמנים יכול למנות עד שישה חברים עמיתים להנהלה;

והואיל וחבר הנאמנים קיבל באוקטובר 2000 החלטה למנות מספר חברים עמיתים להנהלה, שימשיכו, בהתאם לאותה החלטה, לשרת כחברים עמיתים כל עוד הם מחזיקים בתפקידים שהוזכרו ליד שמם, אלא אם כן תופסק כהונתם כתוצאה מהחלטה קודמת של חבר הנאמנים;

והואיל ומר הרצל מקוב אינו מחזיק עוד בתפקיד מזכ"ל ההנהלה הציונית,WZO, והוחלף בתפקיד זה על ידי מר ראובן שלום;

לפיכך יוחלט:

1.     למנות כחבר עמית בהנהלה, מיום החלטה זו, את מר ראובן שלום, מזכ"ל ההנהלה הציונית,WZO, במקומו של מר הרצל מקוב. משך כהונתו יימשך כל עוד הוא מחזיק בתפקיד המוזכר לעיל, אלא אם כן יוחלט להפסיק את כהונתו כתוצאה מהחלטת חבר הנאמנים שתתקבל קודם לכן.

 

 

 

שיתוף:           PRINT   
20 יולי 2011 / 18 Tamuz 5771 0