2. מינוי חבר הנהלת הסוכנות היהודית כדירקטור מטעם הסוכנות היהודית

1. על פי התקנון (by-laws) של הסוכנות היהודית [פרק VIII, סעיף ו' 3.(א)] לא ניתן למנות, בין היתר, חבר הנהלת הסוכנות היהודית לכהן כדירקטור בחברות של הסוכנות היהודית, אלא אם חבר הנאמנים, לפי בקשה בכתב של יו"ר הועדה לנכסים והתחייבויות ובאישור יו"ר ההנהלה וסגן יו"ר ההנהלה, מרשה מינוי כאמור, כחריג, ואם נחה דעתו כי מתקיימות נסיבות מיוחדות.

2. יו"ר הועדה לנכסים והתחייבויות, לאחר שקיבל אישור יו"ר ההנהלה וסגן יו"ר ההנהלה, מבקש בזה מחבר הנאמנים להרשות את מינויו של הרב ורנון קורץ כחבר דירקטוריון המכון למדיניות העם היהודי.

3. היות ולרב קורץ ידע וניסיון ייחודיים לתחום הפעולה של החברה שבה הוא מועמד לכהן כדירקטור, לכן נחה דעתו של חבר הנאמנים שמתקיימות לגביו נסיבות מיוחדות להרשות את מינויו.

 

אשר על כן מוחלט בזה כדלקמן:

להרשות את מינויו של מר ורנון קורץ לדירקטוריון המכון למדיניות העם היהודי.

כל יתר הכללים בקשר למינוי דירקטורים יחולו.

 

 

 

שיתוף:           PRINT   
26 דצמ' 2011 / 30 Kislev 5772 0