5. תיקון להסכם הכינון מחדש - הרכב הנהלת הסוכנות היהודית

הואיל וחבר הנאמנים בדעה כי הכרחי הוא שהיו"ר העולמי של קרן היסוד ויו"ר ההנהלה של איחוד הקהילות היהודיות יהיו חברי הנהלה קבועים מתוקף תפקידם;

והואיל והמשמעות היא שינוי  בהרכב ההנהלה שיחייב תיקון בהסכם לכינונה מחדש של הסוכנות היהודית, שיכול להתקבל על ידי עצרת הסוכנות בלבד;

לפיכך מוחלט בזה שההצעה להלן לתיקון הסכם הכינון מחדש תוגש לעצרת על ידי יו"ר חבר הנאמנים, בשם חבר הנאמנים ובשמו, בהתאם להוראות הקבועות  לשינוי הסכם הכינון מחדש:

לתקן את סעיף  II ה 2 כלהלן:
1.        תת סעיף (ד) ימוספר מחדש (ו).
2.        תתי הסעיפים הבאים יתווספו אחרי סעיף (ג):

"(ד) היו"ר העולמי של קרן היסוד, בשם ההסתדרות הציונית העולמית.

"(ה) יו"ר הנהלת איחוד הקהילות היהודיות."

סעיף II ה 2 הנוכחי של הסכם הכינון מחדש קובע:

" 2. ההנהלה תורכב כדלהלן:
(א) יושב הראש המייסד של חבר הנאמנים, אשר יהיה חבר קבוע של ההנהלה ויכהן במשרה זו כל חייו.
(ב) 12 חברים שימונו על ידי ההסתדרות הציונית העולמית כדלהלן: 8 חברים שימונו על פי שיקול דעתה הבלעדי של ההסתדרות הציונית העולמית, וארבעה חברים בייצוג כללי. ההסתדרות הציונית תתייעץ עם ועדת  ההתייעצות שתורכב לפי סעיף II ד'2(ג) לעיל  בנוגע  למועמדים שלה
       לחברים בייצוג כללי .
(ג) 12 חברים שימונו במשותף על ידי ה- UIA וקרן היסוד כדלהלן: 8 חברים שימונו על פי שיקול דעתם הבלעדי של UIA וקרן היסוד, וארבעה חברים בייצוג כללי. ה- UIA וקרן היסוד יתייעצו עם ועדת  ההתייעצות שתורכב לפי סעיף IIד'2(ג) לעיל  בנוגע למועמדים שלהם לחברים בייצוג כללי .
(ד) חברי ההנהלה המוזכרים בסעיף II ה 2 (ב) ו- (ג) לעיל יבחרו על-ידי חבר הנאמנים."

 

 

שיתוף:           PRINT   
21 אוק' 2014 / 27 Tishrei 5775 0